Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Småstykker Siste nytt 01.02 - 01.08.2015

Siste nytt 01.02 - 01.08.2015

SISTE NYTT

 

Perioden 01.02. - 01.08.2015.

 

Jon Opheim

Denne gangen har vi samlet observasjoner fra et halvt år - fra vinter til sommer. Observasjonsmengden er derfor større enn vanlig.

Vårperioden ble preget av mye kaldt vær med hyppig snøvær i fjellet både i mai og juni måned. Mange av fjellfuglene ble derfor sett uvanlig lenge i lavlandet. Sommeren ble også både kjøligere og våtere enn på mange år.

Som ventet fikk vi en knekk i smågnagerbestanden, og dermed har det vært lite å se av rovfugler og en nokså stille vår for de som har lyttet etter ugler.

Dette til tross - perioden ble full av overraskelser. Her nevnes amerika-krikkand (Dokkadeltaet og Lågendeltaet), islom (Skjåk), gulnebblom (Østre Toten), polarsnipe (bl.a. ca. 80 ind. i Lågendeltaet), dvergmåke (Lågendeltaet), polarmåke (Gjøvik), lappugle (Gran), turteldue på Dovrefjell, hærfugl (Nord-Fron og Lunner), nattergal (Østre Toten), svartstrupe (Sør-Fron) og ikke minst en stor invasjon av båndkorsnebb med bl.a. hekkefunn.

To arter er også registrert hekkende for første gang: Grågås i Dokkadeltaet (Nordre/Søndre Land) og Røykenvika (Gran) og et dvergdykkerpar med min. 1 unge på Malmtjern i Øyer.

Ellers fortsetter nedgangen hos arter som f.eks. vipe og brushane. Hos førstnevnte ble en flokk på 48 ind. største enkeltobservasjon, og det er langt lavere enn vi er vant med fra tidligere år. For brushanen ser det enda dårligere ut. Bare noen få av oss fikk gleden av å se et fåtall ind. på trekk i første halvdel av mai.

Knoppsvane

Hekkefunn:

Lom: Åsjo naturreservat: 4 par, hvorav 3 par igang med reirbygging, 20.04. Fire dager senere ble alle 4 parene registrert hekkende (rugende ind.). Den 29.06. ble disse parene sett med tils. 22 unger (kull på hhv. 5, 5, 6 og 6). Senere dro noen av parene ut av området. I juli måned ble disse observasjonene gjort: 6 ad., hvorav 1 par med 2 unger, 09.07. og 2 par med hhv. 1 og 5 unger 13.07. Ellers 1 par med 4 unger ved Bakkeøya 13.06., Sel: 1 hekkende par på Skottvatnet. Rugende fugl observert i perioden 26.04. - 01.06. Paret sett med 6 unger i perioden 06.06. - 31.07. Et par hekket også på Bjølstadvatnet (rugende fugl 24.05.), Sør-Fron: 1 par igang med reirbygging i Rykhussumpene i perioden 18.04. -  29.04., hvor rugende fugl ble sett 06.06. og 08.06., 1 par med reir på Harpefossdammen 27.04. og 30.04., hvor 1 ind. ruget 08.06., et tredje par hekket i Grafferdammen i Hundorp naturreservat, hvor 1 ind. lå på reir 06.06. og 08.06., Lillehammer: 1 hekkende par (rugende ind.) Hunderfossdammen 06.06. - her ble paret sett med 1 unge 27.06. og 15.07., Gjøvik: 1 par med 4 unger Eikstadtjernet 20.06. og 13.07., Vestre Toten: 1 hekkende par (rugende ind.) Blilisanden på Einavatnet 20.04. Reiret ble ødelagt/forlatt 27.04., men ny reirbygging igang allerede 01.05. Videre 1 hekkende par (rugende ind.) Sisselbergbukta på Einavatnet 20.04., hvor paret ble sett med 7 unger 07.06., 1 hekkende par (rugende ind.) ved Eina stasjon 20.04., men funnet forlatt 01.06., 1 hekkende par (rugende ind.) Sætervika på Einavatnet 01.05., men hekking oppgitt 25.05., 1 par igang med reirbygging Nesvika på Einafjorden 09.05. og 1 hekkende par Einavoll med rugende ind. 14.05., 02.06. og 04.06., Gran: 1 par igang med reirbygging Hovstjern 18.04., 3 hekkende par Jarenvannet (1 rugende ind. i sørenden i perioden 09.05. - 31.05. og 2 rugende ind. i nord 14.05.). På sommeren ble 2 par med hhv. 2 og 8 unger sett 16.06. Sistnevnte par ble sett med 7 unger så sent som 25.07. Videre 1 hekkende par (rugende ind.) Langtjern 02.05., som senere (19.06. og 16.07.) ble sett med 6 unger, 1 hekkende par i Røykenvika med rugende fugl 18.05. og 17.06. Her med små unger 25.07. Til sist 1 hekkende par (rugende ind.) Elgsjøen, Nordre Oppdalen, 28.05., Lunner: 1 hekkende par (rugende ind.) Kalvsjøtjern 29.04. og 14.05., men ikke sett med unger på sommeren, 1 hekkende par (rugende ind.) Vassjøtjern 14.05., 1 par med 3 unger Brattholtvika på Mylla 07.07. og 1 par med 4 unger Sverigetjernet 16.07., Jevnaker: 1 ind. igang med reirbygging på Storetjern 14.05.

Utover dette er det gjort mange observasjoner i alle deler av fylket.

Sangsvane

Hekkefunn/indikasjon på hekking:

Sel: 1 hekkende par på Mæringsdalsvatnet. Rugende ind. 16.05. - 31.05., hvor paret ble sett med hhv. 6 og 5 unger 10.06. og 11.07., Nord-Fron: 1 hekkende par (rugende ind.) utosen av Gålåvatnet 16.05. - 08.06. Paret fikk fram 5 unger som hadde forflyttet seg til Vollsdammen 11.06., Ringebu: 1 par med 5 unger Strandetjern ved Kvitfjell målområde 06.06., Lillehammer: 1 hekkende par (rugende ind.) Abbor-Akksjøen 29.05. Paret sett med bare 1 unge i midten av juli, Gausdal: 1 par med 5 unger i Hynna naturreservat 29.06., Vestre Toten: 1 hekkende par (rugende ind.) Veitjernet 14.05., Gran: 1 hekkende par Tommelsjøen, med rugende ind. 25.05. og 07.06. Dette paret ble sett med 1 unge 11.07. og 15.07., Søndre Land: 1 par med 3 unger Grevsjøen 03.07., Nordre Land: 1 par med 5 unger Laen 03.07. og 1 par med 2 unger Etna ved Ulvshus  i begynnelsen av juli, Øystre Slidre: 1 par i egnet hekkebiotop Trollåsen 11.06. og 1 par med 1 unge Fjelldokkvatnet 04.07., Vang: 1 par med 2 unger Slurpane 30.06.

Sædgås

Øyer: 1 ind. Jevne gård 27.03. og 28.03., Gjøvik: 3 ind. Svennesvollene 29.04.

Kortnebbgås

Sumtallene for årets vårtrekk ble 20 664 ind. + 17 flokker. Hvis vi forutsetter 100 ind. som gjennomsnitt i de 17 flokkene får vi et totalantall på 22 364 ind. i perioden 25.03. - 14.05. I disse tallene kan det være noen dobbelttellinger, selv om vi har "luket" ut de mest opplagte av disse. Vårens gåsetrekk ble en nedgang sammenlignet med foregående år (ca. 26 000), og temmelig beskjedent sammenlignet med 2012 og 2011 med hhv. ca. 35 000 og 74 000 ind. Som i fjor fikk vi mange meldinger om hørt gås på natterstid, noe som forklarer mye av den store variasjonen i antall registrerte gjess fra år til år.

Den første flokken (17 ind.) ble registrert så tidlig som 25.03. De største trekkdagene kom i begynnelsen av april med ca. 8 650 ind.  ind. 04.04. og hhv. ca. 2 600 og 2400 ind. de to påfølgende dagene. Antall rastende ind. utgjør en nokså liten del av det totale antall. Av større flokker som mellomlandet kan vi nevne ca. 230 ind. i Lågendeltaet 04.04.

Sommerobservasjoner:

Sel: 1 ind. Skottvatnet naturreservat 18.06., 24.06. og 25.06., Gausdal: 1 ind. Obleiken i Hynna naturreservat 29.06.

Tundragås

Lillehammer: 1 ind. sammen med grågjess i Lågendeltaet 18.04. Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 01.06.

Grågås

Lesja: 1 - 5 ind. Lesjaleira følgende 7 dager: 1 ind. 27.03. og 29.03., 2 ind. 01.04., 18.04., 22.04. og 25.04. og 5 ind. 02.05., Sør-Fron: 1 ind. Hundorp naturreservat 17.03. - 29.03. og 27.04. og 5 ind. vest for Hundorp bru 23.04., Øyer: Hhv. 40 og 15 trekkende ind. over Hafjell 10.04., Lillehammer: 1 - 47 ind. følgende 27 dager i Lågendeltaet: 3 ind. 25.03., 2 ind. 02.04., 1 ind. 04.04. - 05.04., 07.04. og 09.04., 2 ind. 10.04., 1 ind. 12.04., 14.04. - 16.04., 6 ind. 17.04., 7 ind. 18.04., 21 ind. 19.04., 47 ind. 20.04. og 1 ind. i perioden 21.04. - 10.06. (12 observasjonsdager) og hhv. 1 og 2 ind. Hunderfossdammen 06.06. og 27.06., Gjøvik: 3 ind. Hunnselvas utløp 09.03., 1 - 30 ind. Svennesvollene følgende 17 dager: 5 ind. 12.04., 4 ind. 16.04., 29 ind. 19.04., 6 ind. 22.04., 30 ind. 25.04., 1 ind. 26.04., 3 ind. 28.04. - 29.04., 5 ind. 30.04., 10 ind. 01.05., 1 ind. 07.05., 09.05. -  10.05., 14.05. og 16.05., 3 ind. 17.05. og 1 ind. 19.05. Videre 6 ind. Sveastranda 22.04., Vestre Toten: Hhv. 6 og 2 ind. Blilisanden 20.04. og 21.04., 4 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 24.04. og 4 ind. Sætervika på Einafjorden 30.04., Østre Toten: 2 ind. Kapp brygge 16.03., 08.04. og 13.04. og 2 ind. Totenvika 06.04., Gran: 4 ind. Randsfjorden ved Haug 31.03., hhv. 1 og 7 ind. Jarenvannet 16.04. og 24.04., 1 ind. Røykenvika 02.05., hvor 1 par ble sett med 6 pull 02.06. og den 09.07. hadde 1 ad. med seg 7 unger. Videre 1 varslende ind. Kongeøya/ Sandøya i Randsfjorden ved Eidsand 09.07., Jevnaker: 2 ind. utosen av Randsfjorden 22.03. og 31.03., Søndre Land: 1 - 12 ind. Fluberg fuglefredningsområde følgende 7 dager: 1 ind. 31.03., 5 ind. 04.04. - 05.04., 4 ind. 06.04., 12 ind. 07.04., 6 ind. 12.04. og 3 ind. 26.04., hhv. 8 og 4 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 21.04. og 06.05., Søndre/Nordre Land: 1 - 15 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 2 ind. 15.04., 1 ind. 19.04., 15 ind. 21.04., 12 ind. 25.04., 1 ind. 03.05. og 3 ind. 11.05. I midten av mai ble 1 par registrert med reir, hvor 4 pull ble observert 01.06. Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 04.04. og 12.04., 1 ind. Granheim 14.04., 1 ind. Fløafjorden 28.04. og 1 ind. Tindulvmyre 14.05., Vestre Slidre: 1 ind. Vistemyre 10.04.

Kommentar: Hekkefunnene i Dokkadeltaet og Røykenvika er det første som er dokumentert i fylket.

Kanadagås

Hekkefunn:

Sør-Fron: Opptil 13 ind. Harpefossdammen i mars (21.03.), hvor 3 par ble registrert hekkende 01.05. To av parene hadde klekt 31.05. (hhv. 6 og 7 unger), mens 1 ind. fortsatt ruget. Lillehammer: Opptil 5 ind. Hunderfossdammen i begynnelsen av april, hvor 1 par ble registrert hekkende (rugende ind.) 25.04. og 09.05. Ellers 1 par med 5 unger på Kroken 03.06. Ungekullet var redusert til 4 den 24.07., Gjøvik: 5 ad. og 5 juv. Fluren på Svennesvollene 21.05., Nord-Aurdal: 20 ad. og 13 juv. Sundheimsosen ved Ulnes bru 14.06., Vestre Slidre: 1 hekkende par (rugende ind.) Vistemyre 11.04.  og 29.04. Samme sted 1 par med 6 unger 09.05. og 10.05. og med 7 unger (samme par?) 20.05.

Øvrige observasjoner:

Sel: 1 par Mæringsdalsvatnet 17.05., Nord-Fron: Hhv. 2, 4 og 1 ind. Slangen 17.04., 23.04. og 26.04. og 2 ind. Bukkeholmen i Lågen 18.04., Sør-Fron: 14 ind. (i tillegg til 3 hekkende par) 31.05., hhv. 6, 8, 5, 2, 4 og 2 ind. Lågen ved Hundorp 28.03., 29.03., 30.03., 13.04., 18.04. og 24.05. Videre 2 ind. Rykhussumpene 23.04., 27.04. og 29.04., 4 ind. Forr på Fryasletta 27.04. og 12 ind. Harpefossdammen 08.06., Ringebu: 2 - 6 ind. Fåvang naturreservat følgende 10 dager: 2 ind. 10.04., 11.04. og 14.04., 6 ind. 16.04., 4 ind. 19.04., 2 ind. 24.04., 27.04. og 03.05., 6 ind. 10.05. og 2 ind. 15.05. Vider 2 ind. Skarvvollene 18.04. og 6 ind. Losna ved Sylte 15.07., Øyer: 5 ind. Jevnejordet 01.05. og 8 ind. Lågen ved Tretten 13.07., Lillehammer: Godt som daglig i Lågendeltaet i perioden 11.03. - 21.05. (50 observasjonsdager) med opptil 25, 37 og 5 ind. i hhv. mars, april og mai måned, 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 17.04., 2 ind. Gausavollene 05.05., 2 ind. Avskåkån 24.05. og hhv. 1 og 11 ind. Hunderfossdammen 06.06. og 15.07., Gjøvik: Observert regelmessig på Svennesvollene i perioden 24.03. - 01.06. med opptil 11, 15 og 9 ind. i månedene mars, april og mai (av disse 1 hekkende par). Ellers hhv. 7, 1 og 1 ind. Sveastranda 15.04., 19.04. og 05.05., 1 ind. Paradisvika ved Biri travbane 19.04. og 2 ind. Skumsjøen 29.06., Vestre Toten: Hhv. 1 og 4 ind. Reinsvolldammen 22.03. og 02.04., hhv. 5, 8 og 6 ind. Blilisanden på Einafjorden 24.03., 07.04. og 24.04., 2 ind. Einavoll 20.04. og 01.05. og 2 ind. ved Eina stasjon 28.04., Østre Toten: 2 ind. Hekshus på Kapp 10.03., hhv. 8, 4, 6, 10, 2 og 2 ind. Kapp brygge 24.03., 25.03., 26.03., 07.04., 08.04. og 13.04., hhv. 11 og 13 ind. Nettumstranda 23.03. og 06.04. og hhv. 1, 2, 2 og 15 ind. Totenvika 03.04., 21.04., 26.04. og 31.07., Gran: Hhv. 4, 4, 1, 2 og 3 ind. Røykenvika 02.03., 07.03., 08.03., 18.04. og 02.05., hhv. 4, 6, 2 og 2 ind. notert på Jarenvannet 07.03., 21.03., 25.03. og 27.03., opptil 62 ind. (04.04.) Randsfjorden ved Aschimlandet, hvor det ellers er notert 4 ind. 10.03., 25 ind. 17.03., 2 ind. 01.04., 15 ind. 02.04., 6 ind. 18.04. og 02.05. og 1 ind. 20.05. Videre hhv. 1, 2 og 2 ind. Eidsand 12.03., 06.04. og 27.06., 13 ind. Gullerudvika 14.03., 37 ind. Randsfjorden ved Haug 31.03., 37 ind. Vasslia 04.04. og 12 ind. Langtjern på Tingelstad 27.07., Jevnaker: 5 ind. Sløvika i Randsfjorden 22.03. og 2 ind. utosen av Randsfjorden 31.03., Lunner: 2 ind. Strykevannet 08.04. og 09.04. og hhv. 1, 3 og 1 ind. Harestuvannet 09.04., 10.04. og 04.05., Søndre Land: Fast tilhold i Fluberg fuglefredningsområde fra slutten av mars og ut april måned med opptil 57 ind. i mars (31.03.) og 75 ind. i april (04.04.). Ellers 8 ind. Randsfjorden ved Nordre Sand 31.03., 3 ind. Trevatna 27.04. og 3 ind. Sagvika sør for Dokkadeltaet 01.05., Søndre/Nordre Land: Fast tilhold i Dokkadeltaet fra slutten av mars med 28 ind. (12.07.) som største enkeltnotering, Nord-Aurdal: Hhv. 1, 8, 12, 10 og 2 ind. Strondafjorden ved Ulnes 17.03., 30.03., 01.04., 03.04. og 08.04. Videre 1 ind. Hunkevike 27.03., 28.03., 30.03. og 03.04., 15 ind. Strondafjorden ved Granheim 14.04. og 2 ind. Ølsjøen 13.05., Vestre Slidre: 10 ind. Jutulhatten i Strondafjorden 24.03., opptil 11 ind. registrert Vistemyre i mars/april, inkl. min. 1 hekkende par. Ellers 13 ind. Bryggjenøbbe i Røn 10.04., 2 ind. Røn 28.04., 3 ind. Ferisfjorden 30.04., 2 ind. Fere ved Ferisfjorden 30.04. og 01.05., 5 ind. Geitøyni på Strondafjorden 01.05. og 2 ind. ved Fossheimfoss 17.05.

Hvitkinngås

Lesja: 3 ind. over Lesjaleira 22.04., Nord-Fron: 16 ind. Slangen 21.04. og 1 ind Harpefossdammen 26.04., Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 06.06., Øyer: 1 ind. Jevne gard 28.03., Lillehammer: Hhv. 1, 1, 1 og 2 ind. Lågendeltaet 04.04., 07.05., 21.05. og 27.05., Gjøvik: Fast tilhold på øya Fluren på Svennesvollene med ankomst 07.05. (5 ind.). Senere økte antallet og nådde 20 ind. 28.05. Hekkeadfer ble registrert hos to par i slutten av mai. Dessverre har gjessene kommet i unåde hos grunneieren pga. beiting i åkeren, og 2 ind. ble skutt 30.05. etter å ha fått tillatelse hos styrende myndigheter. Senere ble hhv. 11, 13, 10 og 7 ind. registrert 01.06., 04.06., 05.06. og 08.06. - før 1 par dukket opp med 5 unger 24.06. Senere ble 1 par sett sammen med 1 juv. 24.07., Gran: 1 ind. Randsfjorden ved Haug 31.03., hhv. 2 og 8 ind. Røykenvika 02.05. og 19.07. og hhv. 2, 10, 9, 8 og 12 ind. Eidsand i Randsfjorden 09.05., 22.05., 05.06., 18.06. og 27.06., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 08.04., Søndre/ Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 14.05.

Ringgås

Østre Toten:1 ind. Totenvika 09.06.

Stripegås

Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 20.07., 25.07. og 27.07.

Gravand

Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 13.04., Sør-Fron: 2 ind. vest for Hundorp bru 23.04., Lillehammer: 1 - 6 ind. Lågendeltaet følgende 8 dager: 6 ind. 01.04., 3 ind. 18.04., 1 ind. 19.04., 2 ind. 22.04., 5 ind. 25.04., 1 ind. 27.04., 2 ind. 15.05. og 1 ind. 16.05., Gjøvik: Hhv. 1, 3 og 1 ind. Svennesvollene 22.04., 01.05. og 08.05 og 1 hann Sveastranda 29.04., Gran: 1 par Aschimlandet i Randsfjorden 18.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 3, 4 og 6 ind. Dokkadeltaet 19.04., 26.04., 13.05. og 14.05.

Mandarinand

Sel: Hhv. 1, 1 og 2 hanner Skottvatnet 26.04., 03.05. og 01.06., Nord-Fron: 1 hann langs Lågen på Vinstra 03.05., Sør-Fron: 1 hann Harpefossdammen 18.04., Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 21.04., 22.04. og 25.04., Søndre/ Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 13.05.

Brunnakke

Store antall på trekket:

Ringebu: 82 ind. Fåvang naturreservat 07.05.

Snadderand

Lillehammer: 1 - 3 ind. følgende 8 dager i Lågendeltaet: 1 par 28.04., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 29.04., 1 par 05.05., 06.05. og 09.05., 1 hann 10.05., 1 par 11.05. og 1 hann 14.05., Gjøvik: 1 hann Sveastranda 15.04. og 16.04., Østre Toten: 1 par med fast tilhold i Totenvika 03.04. - 06.04., senere 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 02.05., 04.05., 06.05. og 07.05. og 3 ind. (1 hann og 2 hunner) 14.05. Videre 1 hann Mjøsa ved Kapp 12.05., 13.05. og 20.05.

Krikkand

Vinterobservasjoner/store antall:

Lillehammer: 2 ind. (hann og hunn) Mesnaelvas utløp i Lågendeltaet 04.02. - 06.02. og senere 1 hann 07.02. - 14.02., Gran: 1 hunn med fast tilhold  Røyken-vika 10.02. - 28.02., Søndre/Nordre Land: Min. 812 ind. Dokkadeltaet 03.05.

Amerikakrikkand

Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 12.05. og 18.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann Dokkadeltaet 16.04. - 05.05.

Stjertand

Dovre: 1 hann Harrtjern på Fokstumyra 08.06. og 1 par Fokstumyra 21.06., 2 hanner Svartknattjønnin 04.07., 13.07. og 20.07., Skjåk: 1 hann Risheimøyi 06.05., Sel: 1 par Skottvatnet 10.05., Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 02.07., Gjøvik: 1 par Sveastranda 16.04. og 17.04., Østre Toten: 1 hann Totenvika 14.04., 1 par Kapp 18.04. og 19.04. og 1 par Båkinnstranda 21.04., Søndre Land: 1 par med fast tilhold i Fluberg fuglefredningsområde 29.03. - 05.04., samme sted 5 ind. (2 par og 1 hann) 07.04. og 1 hann 09.04. og 10.05., Søndre/Nordre Land: 2 - 4 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 1 par 08.04., 2 par 16.04., 1 par 21.04., 1 par og 1 hann 24.04. og 26.04., 1 par 27.04. - 29.04., 1 hann 01.05., 1 par 03.05., 1 hann 05.05. og 1 par 10.05., Nord-Aurdal: 1 par Ølsjøen 07.05. og 1 hann Grandadn 14.05., Øystre Slidre: 1 hunn med 5 unger Uratjern langs Jotunheimvegen 05.07.

Knekkand

Lillehammer: 1 hann Lågendeltaet 16.05., Gjøvik: 1 par Svennesvollene 29.04., Søndre/Nordre Land: 1 par Dokkadeltaet 05.05. og 07.05., Nord-Aurdal: 1 hann Ølsjøen 13.05.

Skjeand

Lillehammer: 1 par Lågendeltaet 24.04., Gjøvik: 1 par Svennesvollene 29.04.   

Toppand

Vinterobservasjoner:

Vestre Toten: 1 hann med fast tilhold i Reinsvolldammen 12.02. - 22.02., Jevnaker: 1 hann Bergertjern 02.02.

Bergand

Dovre: 1 par Hjerkinndammen 13.06., Skjåk: 1 par Filleutla ved Leirungsvatnet 14.07., Lom: 1 par Åsjo naturreservat 04.06. og 2 hanner Leirungsvatnet 14.07., Vågå: Hhv. 2 og 5 ind. utosen av Vågåvatnet 16.05. og 24.05., hhv. 6 og 4 ind. Øvre Sjodalsvatn 24.05. og 31.05. og 1 hunn Flatningen 03.06., Sel: Hhv. 8, 6 og 1 ind. ind. Mæringsdalsvatnet 16.05., 17.05. og 31.05., Sør-Fron: 1 hann Gålåvatnet 30.05., Ringebu: 1 ind. Muvatnet 04.07. og 3 hunnfargede ind. Grønnskarstjønnet 23.07., Lillehammer: 1 hann med fast tilhold i Lågendeltaet 03.05. - 11.05. og senere 1 par 18.05. - 22.05., Vestre Toten: 1 hunn Sisselbergbukta på Einafjorden 28.05., Øystre Slidre: 4 ind. Vinstervatnet 31.05. og 2 par Ryptjønn 28.06.

Havelle

Dovre: Hhv. 1 par og 1 ind. Hjerkinndammen 13.06. og 05.08. og 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) Svartknattjønnin 04.07., Skjåk: 10 ind. (7 hannner og 3 hunner) Filleutla ved Leirungsvatnet 14.07., Lom: 1 hunn Tessevatnet ved Byrtnes 03.06., 2 hanner Leirungsvatnet 14.07. og 1 par Råkåvatnet 14.07., Vågå: 1 ind. Øvre Sjodalsvatnet 31.05. og 1 par Lemonsjøen 20.06., Lillehammer: 2 ind. Lågendeltaet 25.04. og 09.05., Gausdal: 1 hann Øvre Revsjøen 27.06., Østre Toten: 1 hunn Mjøsa ved Panengen 06.04., Søndre/ Nordre Land: 1 - 9 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 1 hann 26.04., 5 ind. (4 hanner og 1 hunn) 28.04., 4 ind. 29.04., 1 par 30.04., 9 ind. (6 hanner og 3 hunner) 01.05. og 2 hanner 05.05., Nord-Aurdal: 1 ind. tjern på Langestølen 21.05., Øystre Slidre: 2 ind. Vinstervatnet 31.05., samt disse funn Fisketjønna på Valdresflya: 1 par 05.07., 4 ind. 07.07., 3 ind. 08.07. og 2 ind. 15.07.

Svartand

Dovre: Hhv. 6 og 2 ind. Hjerkinndammen 13.06. og 14.06., Lom: 1 par Åsjo 11.05., Vågå: Hhv. 2 og 6 ind. utosen av Vågåvatnet 10.05. og 16.05., Nord-Fron: 16 ind. Slangen 01.05., Sør-Fron: Flokk på hele 111 ind. (flest hanner) på Olstappen 26.06. og 60 ind. samme sted 28.06. Også 1 ind. Vesle Jetningen 31.07., Ringebu: 1 par Langrumpa 11.06., 1 hunn med 2 unger Urdtjønnet 14.07., 1 hunn Åsdalstjerna 15.07. og 5 ind. Lundtjønn ved Venabu 29.07., Øyer: 2 ind. Hornsjøen 02.06., hhv. 4 ind. (1 par og 2 hanner), 3 ind. og 4 hunner Lyngsjøen 25.06., 28.06. og 24.07., Lillehammer: 2 - 14 ind. registrert følgende 10 dager i Lågendeltaet: 14 ind. 25.04., 4 ind. 29.04., 7 ind. 01.05., 4 ind. 02.05., 2 ind. 03.05. og 09.05., 4 ind. 11.05., 2 ind. 13.05., 4 ind. 20.05. og 3 ind. 31.05. Ellers 1 hunn Landetjern på Nordseter 03.06. og 04.06., Gjøvik: Hele ca. 140 ind. Svennesvollene 25.04., hvor det senere ble observert ca. 120 ind. 29.04., 71 ind. (21 rastende og 50 overflyvende) 01.05., 12 ind. 02.05. og 2 ind. 16.05. og 30.07. Videre ca. 250 ind. Mjøsa ved Kremmerodden 25.04., ca. 200 ind. Mjøsa mellom Biri og Vingrom 25.04. og ca. 50 ind. Mjøsa på Biristrand 02.05., Østre Toten: 2 par Båkinnstranda 21.04., hhv. ca. 100 og 30 ind. Mjøsa ved Kapp 25.04. og 29.04. og hhv. 25, 2 og 1 ind. Totenvika 02.05., 23.06. og 29.07., Søndre Land: 7 ind. Sagvika på Randsfjorden ved Odnes 01.05., Nord-Aurdal: 18 ind. Paradisfjorden 24.05., Vestre Slidre: 1 par Hamre 01.05., Øystre Slidre: 2 ind. Vinstravatnet ved Haugseter 05.07., Vang: 1 par Stavtjerni 24.06.

Sjøorre

Dovre: 1 par Kringluttjern på Fokstumyra 17.05., Skjåk: 1 hann Liavatnet 17.06. og 1 par Aursjoen 13.07., Lom: 1 par Tesseosen 24.05., Vågå: Hhv. 3, 7 og 3 ind. utosen av Vågåvatnet 10.05., 16.05. og 24.05., Sel: 2 ind. Mæringsdalsvatnet 16.05. og 17.05. og 2 ind. tjern på Stålmyrin 03.06., Nord-Fron: 1 par Olstappen 23.05., Sør-Fron: Hhv. 11 ind. og 1 par Gålåvatnet 30.05. og 08.06., Ringebu: 1 par Åsdalstjerna 25.06. og 4 ind. Lundtjønn ved Venabu 29.07., Lillehammer: 2 - 12 ind. Lågendeltaet følgende 6 dager: 3 ind. 23.04., 7 ind. 07.05., 6 ind. 13.05., 12 ind. 14.05. og 2 ind. 16.05. og 19.05. Ellers 1 ind. Lunken 12.06., Gausdal: 16 ind. Dokkvatnet 23.05. og 5 ind. (2 hanner og 3 hunner) Øvre Revsjøen 27.06., Etnedal: 2 par Langtjedn naturrservat 07.06., samme sted 1 par 09.07. og 1 hunn med 6 unger 23.07., Nord-Aurdal: 7 ind. Gaukli/Hagatjernet 26.05., Vestre Slidre: 3 ind. Midtre Syndin 06.07., Øystre Slidre: 1 hunn med 2 juv. Sandvatnet 05.08.

Siland

Vinterobservasjoner:

Østre Toten: 1 hunnfarget ind. Totenvika 22.02.

Lappfiskand

Gjøvik: 1 hunn med fast tilhold på  Svennesvollene 06.04. - 12.04., Gran: 1 hunn med fast tilhold i Røykenvika 14.02. - 16.03., samt en observasjon fra 03.04., 1 hunn (samme ind.) Askjumlandet sør for Røykenvika 28.03. - 02.04., Søndre Land: 1 hunn Fluberg fuglefredningsområde 07.04., Søndre/Nordre Land: 1 hunn Dokkadeltaet 08.04. og 19.04.

Vaktel

Øyer: 1 ind. ved Bruvoll sag 23.06. og 26.06., Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 05.06., Vestre Toten: 1 ind. Engøgard 18.06., Østre Toten: 1 ind. Ytterkolbu/Korslia 04.06., 1 ind. Kise Vestre 05.06., 1 ind. øst for Lena 05.06., 1 ind. Skjefstad 05.06., 08.06., 17.06. og 20.06., 1 ind. Hallingstad 17.06., 20.06. og 02.07., 1 ind. Nesterud og i Kolbu 20.06., 2 ind. Nøkkelby 20.06., 1 ind. Kapp 21.06., 1 ind. Øvre Glåmen 22.06., 1 ind. Dyren ved Balke 30.06., 1 ind. Kloppen 02.07. og 2 ind. Jørgenseth 02.07., Gran: 1 ind. ved Elgtjern på Tingelstad 02.06., 1 ind. ved Grinakerdammen 04.06., 1 ind. ved Nordre Vesletjern 09.06., 1 ind. Skirstad 11.06. og 12.06., 1 ind. Askjumlandet 12.06. og 1 ind. Bjoneroa i min. 2 uker i juli/august, Lunner: 1 ind. Ballangrud 22.07., Nord-Aurdal: 1 ind. ved Fagernes sist i mai.

Smålom

Nord-Fron: 1 par Finnbølstjønna 05.07., Lillehammer: 1 - 6 ind. følgende 22 dager i Lågendeltaet: 1 ind. 14.04., 6 ind. 24.04., 1 ind. 25.04. - 27.04., 2 ind. 30.04. og 10.05., 1 ind. 02.05., 2 ind. 04.05., 1 ind. 05.05., 2 ind. 07.05., 1 ind. 10.05., 12.05. og 13.05., 4 ind. 14.05., 1 ind. 15.05., 16.05., 19.05., 27.05. og 10.06., 3 ind. 28.06. og 1 ind. 30.07. Ellers 1 ind. Gropmarka 24.05., Gjøvik: Hhv. 1 og 2 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 13.04. og 24.04., 1 - 5 ind. Svennesvollene følgende 8 dager: 1 ind. 19.04. og 23.04., 2 ind. 29.04., 3 ind. 30.04., 1 ind. 03.05., 4 ind. 05.05., 5 ind. 29.05. og 2 ind. 24.07., hhv. 3 og 12 ind. Sveastranda 25.04. og 29.04. og 4 ind. Mjøsa ved Kremmerodden 25.04., Vestre Toten: Hhv. 2 og 4 ind. Nesvika på Einafjorden 24.04. og 01.05., 2 ind. Jutulrud på Einafjorden 24.04., hhv. 2, 1, 1, 1, 2, 1 og 4 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 26.04., 28.04., 30.04., 01.05., 03.05., 12.05. og 12.06., 2 ind. Vik på Einafjorden 27.04. og 03.05., 1 par Blilisanden på Einafjorden 28.04., 4 ind. Einafjorden 30.04., 3 ind. Nesvika på Einafjorden 19.05., 1 ind. Skjelbreida 23.05. og 2 ind. Sund på Einafjorden 31.05., Østre Toten: Hhv. 3, 8, 3, 4, 1 og 2 ind. Mjøsa ved Kapp 06.03., 18.04., 21.04., 28.04., 29.04. og 30.04., hhv. 2 og 4 ind. Mjøsa ved Båkinn 11.03. og 21.04., 1 - 8 ind. Totenvika følgende 18 dager: 3 ind. 12.03., 4 ind. 18.03. og 27.03., 3 ind. 05.04., 8 ind. 06.04., 1 ind. 07.04., 08.04. og 15.04., 3 ind. 21.04., 2 ind. 18.05. og 26.05., 3 ind. 27.05., 2 ind. 28.05., 1 ind. 12.06. og 17.06., 4 ind. 23.06., 1 ind. 25.06. og 2 ind. 29.06., hhv. 3 og 1 ind. Nettumstranda 14.03. og 06.04., 3 ind. Mjøsa ved Panengen 06.04. og 2 ind. Hekshusstranda på Kapp 30.04., Gran: 1 ind. Røykenvika 23.04., Søndre Land: 1 ind. Trevatna 06.05. og 1 hekkende par ved Skjeggom 09.05., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 19.04. og 01.05.

Storlom

Store antall:

Lillehammer: Hhv. 51 og 49 ind. Lågendeltaet 04.05. og 05.05.

Islom

Skjåk: 1 ad. ind. Liavatnet 16.07.

Gulnebblom

Østre Toten: 1 ind. (2 K) Totenvika 09.06. - 12.06. og 1 ind. (samme fugl) Kapp 19.07.

Dvergdykker

Øyer: 1 par med min. unge Malmtjern 19.07. og 2 ad. ind. samme sted 20.07., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 05.04., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 12.02., Jevnaker: 1 - 2 ind. sett jevnlig i Bergertjern i perioden 02.02. - 07.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 07.05.

Kommentar: Hekkefunnet i Øyer er det første i fylket.

Toppdykker

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 23.04. - 26.04., hvor det senere ble sett 3 ind. 27.04. og 1 ind. 28.04. og 16.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 23.04., Vestre Toten: 1 ind. Einavoll 29.04. og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 13.05., Østre Toten: 1 ind. Mjøsa ved Kapp 11.03. og 24.03., hhv. 1, 1, 2, 1 og 1 ind. Totenvika 08.04., 13.04., 26.05., 28.05. og 31.05., Gran: 1 ind. med fast tilhold i Røykenvika 14.02. - 02.03., hvor det senere ble observert 2 ind. 31.03., 06.04. og 07.04., 1 ind. 08.04. og 2 ind. 11.04., hhv. 4 og 2 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 31.03. og 18.04., 1 ind. Haugsvika i Vasslia 02.04., 1 par Grunningen 04.04. - 14.05., hvor 2 par ble registrert hekkende (rugende ind.) 03.06., fast tilhold på Jarenvannet fra 06.04. med opptil 26 ind. 22.04. Noe synkende antall i mai måned med 7 ind. 14.05. på det meste. 3 ind., hvorav 1 rugende ind. 25.05. På sommeren ble det bl.a. registrert 2 par, hvorav et hekkende (rugende ind.), 16.06. og 1 par med 2 unger 25.07. Også fast tilhold på Skirstadtjernet med opptil 10 ind. 29.04. og 14.05. Her ble 1 ind. sett rugende 29.04. og 08.06. Videre 10 ad. 19.06. og 09.07., hvorav 1 rugende ind. på sistnevnte dato og til sist 11 ad. og 1 juv. 21.07. og 5 ad. 23.07. Videre hhv. 2, 1, 1 og 2 ind. Bredtjernet 29.04., 14.05., 04.06. og 19.06., 1 par Elgtjern 14.05., hvor rugende ind. ble sett 03.06., 1 ind. Tommelsjøen 25.05., 2 hekkende par (rugende ind.) Stortjern 31.05. og 1 ad. ind. Langtjern 25.07., Lunner: 1 par Hallomtjern 29.04., 03.07. og 04.07., fast tilhold på Kalvsjøtjern hvor følgende er registrert: 8 ind. 29.04., 2 ind. 09.05. og 11.05., 11 ind. 14.05., 8 ind. (rugende ind.) 24.05., 3 ind. 02.06., 12 ind. 06.06., 1 par med 3 juv. 02.07., 1 ind. 06.07., 2 par med hhv. 1 og 3 unger 07.07. og 5 ad. og 2 juv. 13.07. På Vassjø, hvor arten også er fast hekkefugl, er det registrert 4 ind. 30.04., 7 ind. 02.05. og 15 ind., hvorav 1 rugende ind., 14.05., Jevnaker: Hhv. 5 og 3 ind. ind. utosen av Randsfjorden 31.03. og 15.04., 1 ind. Bergertjernet i Randselva 22.04. og hhv. 1 ind. og 1 par Storetjern 29.04. og 14.05., Søndre Land: Hhv. 4, 2, 3 og 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 07.04., 25.04., 10.05. og 25.07. og 1 ind. Rostadvika sør for Dokkadeltaet 25.04., Søndre/Nordre Land: Fast hekkefugl i Dokkadeltaet med opptil 36 ind. 09.05. og 5 par med reir 22.05.

Horndykker

Lesja: 1 ad. Svinsarmyrin 11.06., Dovre: 1 ind. Kringluttjern 16.05. og senere 1 par samme sted 07.06. og 28.07., 1 ind. Avsjøen 16.05., Lom: Hhv. 3, 4, 4 og 3 ind. Åsjo 20.04., 04.05., 11.05. og 31.05., senere 1 - 2 ind. i juni og framover mot midten av juli, Vågå: 5 ind. utosen av Vågåvatnet 03.05., Sel: 4 ind. Mæringsdalsvatnet 02.05., hvor det senere ble sett hele 18 ind. 16.05., 12 ind. 17.05., 14 ind. 24.05. og 20 ind. 31.05. Flere av parene var igang med reirbygging i slutten av mai. Ved et besøk 11.07. ble bare 1 ind. observert. Ellers 3 ind. Bjølstadvatnet 24.05. og 1 par med min. 2 unger Høgsætertjønn 12.07., Nord - Fron: 1 ind. Vollsdammen 15.05. og 1 ind. Slangen 17.05., Sør-Fron: Hhv. 1 og 2 ind. Harpefossdammen 27.04. og 30.04. og 5 ind. Åbbortjerna 15.05., hvor det senere ble sett 4 ind., hvorav 1 rugende ind., 07.06., Ringebu: 2 ind. Langtjønn på Gullhaugen 23.05., Lillehammer: 1 - 10 ind. Lågendeltaet følgende 19 dager: 2 ind. 19.04., 1 ind. 20.04., 6 ind. 21.04., 2 ind. 25.04., 1 ind. 26.04., 2 ind. 27.04., 10 ind. 28.04., 4 ind. 29.04., 1 ind. 30.04., 5 ind. 01.05., 2 ind. 03.05., 1 ind. 04.05., 09.05. og 10.05., 2 ind. 11.05., 3 ind. 13.05., 2 ind. 14.05., 1 ind. 16.05. og 2 ind. 18.05. Videre  hhv. 7, 3, 4, 2, 2 og 2 ind. Mjøsa ved Vingrom 24.04., 25.04., 28.04., 05.05., 06.05. og 08.05., 1 ind. Myggbukta på Fåberg 19.05., 1 ind. Erikstjern i Gropmarka 24.05. og 1 ind. Reinsvatnet 17.07., Gausdal: 1 ind. Søndre Valdrestjønn 25.05. og 1 ad. med 2 unger Kittilbutjern 29.07., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Sandvold sør for Mjøsbrua 16.04., 1 - 3 ind. følgende 10 dager på Svennesvollene: 3 ind. 22.04., 1 ind. 25.04., 26.04. og 28.04., 2 ind. 29.04., 1 ind. 01.05. - 02.05., 3 ind. 03.05., 1 ind. 05.05. og 2 ind. 06.05., hhv. 3, 1, 3, 19, 1 og 4 ind. Sveastranda 22.04., 24.04., 25.04., 29.04., 30.04. og 05.05., 4 ind. Dalsjordet 23.04., hhv. 6 og 1 ind. Mjøsa ved Fremstadodden 29.04. og 16.05., fast hekkefugl på Skonnordtjernet i Snertingdal med 10 ind. 03.05., 8 ind. 10.05., 1 hekkende par (rugende ind.) 18.05. og 1 ind. 13.06., 1 par Ringsjøen i Snertingdal 03.05., 2 ind. Eikstadtjernet 05.05. og 1 hekkende par (rugende ind.) Lauga 18.05., Vestre Toten: 2 ind. Reinsvoll-dammen 26.05., hvor 1 ad. ble sett sammen med 1 juv. 30.06., Østre Toten: Totenvika: 2 ind. 11.03., 1 ind. 09.04., 2 ind. 13.04. og 02.05., 3 ind. 12.05. og 1 ad. sammen med 1 årsunge 29.07. Videre 1 ind. Nettumstranda 06.04., 3 ind. Mjøsa ved Fjellhaug 21.04., 1 ind. Båkinnstranda 21.04., 1 ind. Panengen 24.04. og 4 ind. Tallodden på Kapp 03.05., Gran: Hhv. 2 og 5 ind. Aschimlandet 01.04. og 20.04., følgende observasjoner på Jorstadtjern: 1 par 23.04. og 26.04., 3 ind. 28.04., 1 ind. på reir 11.05., 1 ind. med hekkeadferd 14.05., 27.05. og 10.07. og 1 ad. med 2 unger 17.07. Ellers 1 ind. Jarenvannet 28.04., 2 ind. Røykenvika 02.05., samt følgende observasjoner på Tommelsjøen: 4 ind. 25.05., 1 hekkende par (rugende ind.) 03.06., 3 par, hvorav 2 rugende, 07.06., 1 par med 2 unger 14.06., 3 ind. 28.06., 4 ind. 11.07. og 2 ind. 25.07. Videre 1 ind. Gjærvika i Randsfjorden 20.06. og 2 juv. Skirstadtjern 21.07. og 23.07., Søndre Land: 1 ind. Sagvika ved Odnes 01.05. og 3 ind. Skjeggom ved Trevatna 06.05., Søndre/Nordre Land: 1 - 7 ind. Dokkadeltaet følgende 8 dager: 3 ind. 22.04., 1 ind. 25.04. og 27.04., 4 ind. 29.04., 7 ind. 02.05., 4 ind. 03.05., 2 ind. 14.05. og 3 ind. 25.07., Nordre Land: 1 par sett flere ganger på Walhovddammen i perioden 29.04. - 25.06., hvor paret ble sett med hhv. 1 og 2 unger 10.07. og 27.07., Etnedal: 1 par Langtjedn naturreservat 18.05. og 07.06., hvor 5 ad. og 1 juv. ble observert 27.07., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløafjorden 25.04. og 29.04., 2 ind. Hagatjern 28.04., 1 ind. Tindulvmyre 14.05. og 1 ind. Merket ved Ølsjøen 20.07., Øystre Slidre: 1 ind. Heggefjorden 24.06., Vang: 2 ind. Laglim 27.05.

Storskarv

Vågå: 2 ind. Tessand 20.04., Sel: 1 ind. Einangsøyene i Lågen 25.06. og 1 ind. Skottvatnet naturreservat 31.07., Sør-Fron: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Harpefossdammen 27.04., 31.05. og 12.06. og 16 ind. Lågen ved Hundorp bru 27.06., Ringebu: 1 - 9 ind. notert følgende dager i Fåvang naturreservat: 1 ind. 27.04. og 29.04., 3 ind. 03.05., 8 ind. 10.05., 5 ind. 06.06., 2 ind. 08.06. og 09.06., 3 ind. 12.06., 7 ind. 13.07. og 9 ind. 17.07., Øyer: Hhv. 4 og 1 ind. Trettenstrykene/søre del av Losna 22.06. og 24.06., 1 ind. Nedre Moksjøen 20.07., 1 ind. Ukstjernet ved Hundersetra 20.07. og 1 ind. Malmtjern 22.07., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet fra 02.04. med største notering i april - juli måned på hhv. 13, 8, 4 og 5 ind. Også fast tilhold på Hunderfossdammen fra sist i april (3 ind. 25.04.), med 12 ind. som største enkeltobservasjon (15.07.), Gausdal: 1 ind. Kroktjern i Hynna naturreservat 29.06., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 30.03., flokk på 134 på nordlig trekk over Svennesvollene 12.04., hvor arten ellers har hatt fast tilhold fra 22.04. Her med hhv. 13, 14, 9 og 35 ind. som største notering i april, mai, juni og juli. Ellers 5 ind. Fredevika 19.04. og 1 ind. Mjøsa ved Dalsjordet 23.04., Vestre Toten: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Brurholmen på Einavatnet 01.05., 25.05. og 31.05., Østre Toten: 2 ind. Mjøsa på Kapp 04.02., hvor 1 ind. hadde mer eller mindre fast tilhold i perioden 23.02. - 01.04. Her ble også 1 ind. sett 21.04.,16.06. og 29.06., samt 7 ind. 24.07. Ellers hhv. 1, 1 og 6 ind. Nettumstranda 06.03., 14.03. og 06.04., i Totenvika er 1 - 6 ind. notert følgende dager: 1 ind. 08.03., 22.03., 27.03., 28.03., 05.04. og 02.05., 6 ind. 16.05., 1 ind. 18.05., 21.05., 26.05. og 30.05., 3 ind. 31.05. og 2 ind. 31.07., 1 ind. Mjøsa ved Sikkerlia 17.03., 3 ind. Mjøsa ved Veibyvika 27.03. og 1 ind. Mjøsa ved Falken naturreservat 04.04., Gran: 1 ind. Aschimlandet i Randsfjorden 03.02., 04.04. og 20.05., fast tilhold på Skreitangen ytterst i Røykenvika med 2 ind. 16.02., 3 ind. 20.02., 4 ind. 22.02., 3 ind. 06.03., 1 ind. 08.03., 3 ind. 16.03. og 17.03., 1 ind. 21.03., 5 ind. 02.05. og 7 ind. 21.07., også fast tilhold på øyene ved Eidsand, hvor dette er notert: 8 ind. 12.03., 4 ind. 31.03. og 09.04., 9 ind. 21.04., 5 ind. 26.04., 1 ind. 05.06., 11 ind. 18.06. og 6 ind. 09.07. Videre 1 ind. Randsfjorden ved Horn 02.04., 1 ind. Randsfjorden ved Haug 30.04., hhv. 1, 2 og 3 ind. Jarenvannet 01.05., 14.05. og 16.07., 1 ind. Stortjern på Tingelstad 31.05., 1 ind. Skirstadtjern 05.06. og 27.07. og 1 ind. Røykenvika 25.07., Lunner: 1 ind. Hallomtjern 05.07., Jevnaker: Hhv. 1, 4, 2, 4, 5 og 4 ind. utosen av Randsfjorden 31.03., 02.04., 04.04., 07.04., 15.04. og 19.04., Søndre Land: Hhv. 1, 2, 1 og 2 ind. Fluberg fuglefredningsområde 02.04., 06.04., 07.04. og 25.07., Søndre/Nordre Land: 1 - 6 ind. ind. Dokkadeltaet følgende dager: 1 ind. 22.04., 30.04., 01.05. og 11.05., 3 ind. 05.06., 1 ind. 04.07., 2 ind. 20.07. og 6 ind. 25.07., Etnedal: 1 ind. Bruflat 26.07., Nord-Aurdal: 2 ind. ved Ulnes bru 06.05., Vestre Slidre: Hhv. 1, 1, 4, 4, 6 og 8 ind. Jutulhatten i Strondafjorden 19.04., 22.04., 11.05., 12.05., 21.05. og 24.06., 1 ind. Vistemyre 01.05. og 1 ind. Hamre 01.05.

Gråhegre

Vinterfunn/hekkefunn:

Sel: Min. 2 hekkende par ved Solhjem sør for Otta 24.05., Ringebu: Ingen opptelling i kolonien ved Skjeggestad, men 10 ind. på plass allerede 29.03., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 14.02. og 28.02.

Vepsevåk

Lom: 2 ind. Leirmo i Bøverdalen 04.06., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 18.07.,

Østre Toten: 1 ind. Kapp 19.07., Søndre Land: 1 ind. Hov 31.07.

Havørn

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 27.04., Lom: 1 ind. Åsjo 08.04. og 09.04. og nesten daglig fra 01.05. og langt utover i juli måned. Her "forskynte" den seg bl.a. av den lokale hekkebestanden av sothøne. Ellers 1 ind. Nettoseter 09.05., Vågå: 1 ind. utosen av Vågåvatnet 11.04., Sel: 1 ind. Otta 09.04. og 10.04., Nord-Fron: 2 ind. Slangen 19.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 02.04., 14.04., 16.04., 17.04., 23.04. og 31.05., 1 ind. Vingrom 18.04. og 25.04. og 1 ind. Sørlien ved Jørstadmoen 24.04., Østre Toten: 1 ind. Kapp 03.04. og 1 ind. ved  Spersrud 13.04., Jevnaker: 1 ad. over Bergertjern 26.02. og 28.02., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 22.03., Nord-Aurdal: 1 ad. ved Ulnes bru 06.03. og 1 ind. over Langestølen 26.04.

Sivhauk:

Gran: 1 hunnfarget ind. Skirstadtjern 14.05., Søndre/Nordre Land: 1 hann (3 K)  Dokkadeltaet 28.04. - 30.04. og 1 hann 18.05.

Myrhauk:

Sel: 1 hann Skottvatnet 10.04. og 01.06., Ringebu: Hhv. 1 hann og 1 par på Goppollen 23.05. og 24.05., Gjøvik: 1 hunn Biri 02.05., Østre Toten: 1 hunn Nordre Båshus 15.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1 og 2 hanner Dokkadeltaet 13.05. og 14.05., Nord-Aurdal: Hhv. 1 hunn og 1 par Langestølen 21.04. og 27.04., 1 ind. Hermanstølen 21.04. og 1 hunnfugl Stølsvidda 03.05.

Musvåk:

Lillehammer: 1 ind. Gausavollene 26.04., 1 ind. over Kringsjå 04.05. og 08.05., 1 ind. Lågendeltaet 08.05., 1 ind. Bjørnstad i Vingrom 18.05. og 1 ind. Kinnlia 12.07., Gjøvik: 1 ind. Beritknappen 07.04., 1 ind. Gjøvik - Kolberg 26.04. og 1 ind. Bjugstadmarka 12.05., 13.05. og 04.06., Vestre Toten: 1 ind. Tollevsrud 29.06., Østre Toten: 1 ind. Høgseth/Ruud 14.04., 1 ind. Rossgutua 22.04. og 1 ind. Kloppen 19.05., Gran: 1 ind. Lysen 01.04., 1 ind. Engnes 04.04., 1 ind. Randsfjorden ved Horn 09.04. og 1 ind. ved Skirstadtjern 27.07., Lunner: 1 ind. ved Avalsjøen 16.06., Jevnaker: 1 ind. Vangsåsen 31.03., 1 ind. Sløvika 31.03. og 22.04., 2 ind. ved Jevnaker krk. 04.04., 2 ind. Velo 15.04., 1 ind. Igelsrud naturreservat 19.07. og 1 ind. Svenådalen naturreservat 20.07., Søndre Land: 3 ind. Fluberg fuglefredningsområde 06.04., 1 ind. Langenga 22.04. og 1 hekkende par i Lomsdalen i juni, Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 15.04. og 19.04., Nordre Land: 1 ind. Endrerudkampen i Nordsinni 03.04.

Fiskeørn:

Lillehammer: 1 - 2 ind. sett jevnlig på matsøk i Lågendeltaet i perioden 21.04. -31.05., 1 ind. over Nordre Ål, 30.04., samt 1 par ved kjent hekkeplass i april/mai, hvor det ble registrert 2 unger i reiret i juli/august. Østre Toten: 1 ind. Kapp 13.04., 1 - 2 ind. sett flere ganger i Totenvika i perioden 14.04. - 12.06. og 1 ind. Fjellhaug 22.04., Gran: 1 ind. Jarenvannet 15.04., 1 ind. Tuv ved Jorstadtjernet 22.04., 1 ind. Granavollen 23.04. og 1 ind. Askjumlandet 28.04., Søndre/Nordre Land: 1 - 2 ind. flere ganger i Dokkadeltaet fra 19.04. og ut perioden.

Lerkefalk

Lillehammer: 1 ad. ind. Lågendeltaet 25.07., 26.07., 28.07. og 30.07., Gjøvik: 1 ind. Hans Mustads gt. 16.07., Vestre Toten: 1 ind. over Sisselbergbukta 31.05. og 01.07. og 1 ind. Trosterud 30.07., Østre Toten: 3 ind. Nedre Nettum 14.05., hhv. 2, 1 og 1 ind. Totenvika 16.05., 19.05. og 02.06., 1 ind. Balke 19.05., 1 ind. Kapp 09.06., 03.07., 11.07., 12.07., 18.07., 20.07. - 23.07. og 1 ind. Sørli 16.06., Gran: 1 ind. Grunningen 14.05., 1 ind. Skirstadtjern 26.05., 19.06., 21.07. og 27.07. og 1 ind. ved Rækkentjern på Tingelstad 30.07., Jevnaker: 1 ind. Gullavika 20.05., Nordre Land: 1 ind. Olamoen 01.07.

Jaktfalk

Dovre: 1 ad. ind. i Grimsdalen 26.07., Skjåk: 1 ind. ved kjent lokalitet 01.04., Lom: 1 ind. ved kjent hekkeplass i Jotunheimen tidlig på våren, 2 ind. ved en annen kjent hekkeplass 20.03., og 1 juv. ved en tredje hekkeplass (også kjent fra før) 28.07., Øyer: 1 par (parring) ved en kjent hekkeplass 06.04., hvor 1 ad. og 1 flyvedyktig unge ble sett i midten av juni, Vang: 1 par med fast tilhold på ny lokalitet i begynnelsen av april (Påska).

Vandrefalk

Det er utført registreringer på kjente hekkeplasser i løpet av våren, men resultatet av denne kartleggingen er ikke kjent. Følgende er innmeldt: Nord-Fron: 1 par ved kjent hekkeplass 10.05., Sør-Fron: 1 ind. på kjent hekkeplass 30.03. og 02.04., Øyer: 1 par med 4 store unger på kjent hekkeplass 12.07., 1 ad. på en annen kjent hekkeplass 11.07. og 1 ind. Ile gard i Sørbygda 22.07., Lillehammer: 1 ind. ved kjent hekkeplass 26.04. Ellers 1 ind. Sørlien sør for Jørstadmoen 09.05. og 1 ind. Lågendeltaet 28.06., Gausdal: 1 ind. ved mulig hekkeplass 07.06., Gjøvik: 1 ind. med hekkeadferd ved tidligere ikke kjent hekkeplass 20.05., samt 1 ind. Svennesvollene 08.06., Vestre Toten: 1 ind. Blilisanden 21.04. og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 06.06., Østre Toten: 1 ind. Kapp 07.02. og 1 ind. Totenvika 11.05., Gran: Hhv. 1 og 2 ind. ved tidligere kjent hekkeplass 31.03. og 09.04. og 1 ind. Skirstadtjern 04.06., Nordre Land: 1 ind. Vinjarmoen på Dokka 26.05., Nord-Aurdal: 1 par med 2 flyvedyktige unger ved Fagernes på sensommeren, Vang: Hekkende par på to lokaliteter.

Åkerrikse

Lillehammer: 1 ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 27.05., 28.05., 30.05. og 20.06., Øyer: 1 ind. ved Botheim ved Bruvoll sag fra slutten av mai til 23.06., Vestre Toten: 1 ind. hørt Karsrud Nedre 05.06., 06.06., 08.06., 09.06. og 13.06., Gran: 1 ind. hørt ved Nes kirke i Røykenvika 08.06., Søndre Land: 1 ind. hørt Lomsdalen 16.06., Nordre Land: 1 ind. hørt Bardalen ved Etna 12.06. og 15.06., 1 ind. hørt langs Etna ved Øylo 15.06., 1 ind. hørt i Torpa på våren (der den også ble hørt både i 2014 og 2013) og 1 ind. hørt Skiaker 09.07., hvor den hadde hatt tilhold i lengre tid. Her ble slåtten utsatt etter avtale med grunneier.

Sivhøne

Nord-Fron: 1 ind. ved Harpefossdammen 01.05., 03.05. og 31.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 30.06., Gran: 1 hekkende par Jorstaddtjern, hvor det er gjort følgende observasjoner: 1 par 23.04., 1 ind. 26.04., 2 par 28.04., 1 par 11.05., 1 ind. 14.05. og 27.05., 1 par 10.07., 1 par med min. 3 unger 16.07. og 1 ad. 17.07. Videre 2 ind. Hovstjern naturreservat 14.05. og 1 ind. samme sted 31.05., 04.06., 08.06. og 19.06., 1 ind. Blinkeputten på Tingelstad 31.05., 1 ind. Skotterudputten 08.06., 1 varslende ind. nord for Røysumtjernet 11.06. og 1 varslende ind. Rækkentjern på Tingelstad 30.07.

Sothøne

Lom: Følgende er notert fra Åsjo naturreservat: 8 ind. 13.04. og 16.04., 12 ind. 20.04., hvorav noen ind. igang med reirbygging, 1 ind. 26.06., 1 hekkende par (rugende ind.) 09.07. og 6 ind. 13.07. En del av hekkebestanden ble dette året tatt av ei stasjonær havørn. Sør-Fron: 1 ind. Rykhussumpene 11.04. og 12.04., 2 ind. 15.04. og senere bare 1 ind. 18.04., 23.04., 27.04., 29.04. og 06.06., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 30.03., Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 13.04. og 2 ind. Fredevika 18.04., Gran: 1 ind. med ankomst Jarenvannet allerede 14.03., hvor opptil 15 ind. ble sett jevnlig fram mot 19.04., men senere bare 1 ind. 16.06., hhv. 3, 2, 1 og 2 ind. Hovstjern naturreservat 18.04., 14.05., 31.05. og 04.06., 1 ind. Grunningen 14.05. og 03.06., og hhv. 2 og 1 ind. Skirstadtjern 25.05. og 23.07., Lunner: Fast hekkebestand på Kalvsjøtjern, hvor dette er notert: 8 ind. 19.04., 7 ind. 26.04., 32 ind. (flere igang med reirbygging) 29.04., 4 ind. 09.05. og 11.05., 11 ind., hvorav 1 rugende ind., 14.05., 8 ind. 06.06., 32 ad. og 18 juv. 02.07., 6 ind. 03.07., 3 ind. 06.07., 16 ind. (hvorav flere juv.) 07.07. og 17 ad. og 8 juv. 13.07., hhv, 3 par og 1 ind. Hallomtjern 29.04. og 14.05. og 1 ind. Vassjøtjern 02.06., Jevnaker: 1 - 6 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager tidlig på våren: 1 ind. 13.03. og 22.03., 4 ind. 31.03., 5 ind. 01.04., 6 ind. 02.04., 3 ind. 03.04., 5 ind. 07.04. og 1 ind. 08.04. Ellers 1 ind. igang med reirbygging på Storetjern 29.04., hvor rugende ind. ble registrert 14.05. og1 par med 4 unger 02.07.

Tjeld

Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 12.04. og 07.05., Lillehammer: 1 ind. ankom Lågendeltaet 01.04. Neste observasjon var en flokk på 15 rastende ind. 07.04., som også ble sett dagen etter (14 ind.). Etter dette ble 1 - 8 ind. sett godt daglig framover mot ca. 01.06. og senere 1 - 3 ind. til ut i juli måned. Bare 1 par ble konstatert hekkende; reir med 1 nyklekt unge og 1 egg ved Strandtorget 09.06. Ut over dette nevnes en flokk på hele 42 rastende ind. 29.05. Videre 1 ind. Hov sør for Vingnes 25.05. og 1 ind. Hunderfossdammen 06.06., Gjøvik: Hhv. 1, 2, 1 og 1 ind. Hunnselvas utløp 31.03., 13.04., 13.05. og 06.06., fast tilhold på Svennesvollene, hvor 1 - 5 ind. ble sett jevnlig fra 07.04. og ut perioden, hvorav 1 hekkende par; 1 ad. og 2 juv. observert 30.07. Et par trekkende flokker er også registrert: 11 ind. 30.04. og en kompakt flokk på hele 88 ind. 29.05. Videre hhv. 2, 2, 2, 1 og 1 ind. Paradisvika sør for Biri Travbane 10.04., 11.04., 29.04., 14.05. og 24.05., 2 ind. Mjøsa ved Smedmoen 08.04., hhv. 1, 1, 3, 2 og 2 ind. Sveastranda 16.04., 17.04., 24.04., 25.04. og 01.05. og 2 ind. Dalsjordet 23.04., Vestre Toten: Følgende observasjoner fra Sisselbergbukta ved Einafjorden: 1 ind. 15.04., 2 ind. 25.04., 26.04., 30.04. og 14.06., 1 ind. 19.07. og 2 ind. 28.07. Videre 1 ind. Blilisanden ved Einafjorden 20.04. og 21.04. og senere 1 par 23.04., 27.04., 01.05. og 30.06., som på sistnevnte dato hadde med seg 2 juv. Også 1 hekkende par i Nesvika ved Einafjorden med rugende ind. 25.05. Her ble 1 ind. senest sett 31.05., Østre Toten: 1 - 3 ind. sett jevnlig langs Mjøsa ved Kapp fra 31.03., hvor 1 par ble påvist hekkende (rugende ind.) 25.05. og med 2 unger 05.06. - 08.06. I Totenvika er det registrert mellom 1 - 10 ind. fra 02.04. og ut juni måned. Også her gikk 1 par til hekking med rugende ind. observert i perioden 12.05. - 19.05. Denne hekkingen ble trolig mislykket, men rugende ind. ble igjen sett i området 12.06. Ingen unger ble observert senere på sommeren. Ellers 2 ind. Mjøsa ved Hammerstad 05.04. og 24.04., 6 ind. Panengen 06.04., samt 2 ind. samme sted 14.04., 15.04., 24.04., 21.05. og 28.06., hhv. 2 og 6 ind. Fjellhaug 28.04. og 30.04. og 2 ind. Stranden 16.06., Gran: Hhv. 2, 2 og 1 ind. Eidsand 09.04., 12.04. og 18.06., 2 ind. Røykenvika 15.04. og 18.04. og 2 ind. Randsfjorden ved Aschimlandet 30.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 2, 1, 2 og 3 ind. Dokkadeltaet 25.04., 26.04., 30.04., 01.05. og 03.05., Nord-Aurdal: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Ulnes/Grandadn 24.03., 08.04. og 14.05. og 1 ind. Fagernes 28.04.

Dverglo

Nord-Fron: Hhv. 1, 2 og 1 ind. (hekkeadferd) Haugagruva i Ruste 01.05., 16.05. og 21.05., Sør-Fron: 1 ind. Lågen vest for Hundorp bru 24.05. og 06.06. og 2 ind. Rykhussumpene 08.06., Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 01.05., Lillehammer: 7 ind. Lågendeltaet 05.05., senere fast tilhold av 1 - 3 ind. med hekkefunn i Korgenområdet (rugende ind. 10.06. og 28.06.), samt 1 ind. med hekkeadferd på Jørstadmovollene 20.06. Ellers 1 ind. Vingrom 06.05., 08.05. og 30.05., Gjøvik: 2 ind. Rambekkvika 23.04., opptil 6 ind. jevnlig på Svennesvollene fra 28.04. og ut mai måned, hvorav iallefall 1 par i ivrig kurtise. Ellers 4 ind. Biri Planteskole 05.05., hhv, 2, 1 og 1 ind. Paradisvika ved Biri travbane 13.05., 24.05. og 05.06. og 1 ind. Sveastranda 28.05. og 07.06., Østre Toten: Hhv. 1, 1, 2, 2 og 1 ind. Kapp 13.04., 02.05., 07.06., 08.06. og 04.07., 1 ind. ankom Totenvika allerede 15.04. Her ble opptil 8 ind. registrert jevnlig fram mot midten av mai, senere 1 - 2 par, hvorav iallefall ett av parene hekket (rugende ind. 04.06. og varslende par 25.06.). To par senest observert 29.06. Ellers 1 ind. Hekshusstranda på Kapp 30.04., 1 ind. Sogstad 22.05., 1 varslende ind. Mjøsstranda ved Viken camping 12.06. og 1 ind. Buruld 04.07., Gran: 1 ind. Skirstadtjern 02.05. og senere hhv. 1, 2 og 2 ind. med hekkeadferd 03.06., 04.06. og 19.06. Også 2 ind. Røykenvika 08.05., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 15.04., Søndre/Nordre Land: 2 ind. Dokkadeltaet 13.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Strondafjorden ved Ulnes 06.05.

Sandlo

Hekking/observasjoner på mulig hekkeplass:

Lesja: 3 ind. Lesjaleira 16.06., Dovre: 1 ind. Hjerkinn 13.06. og 1 ind. Nedre Stridåtjern 17.07., Lom: 3 ind. Leirungsvatnet 14.07. og 2 ind. Råkåvatnet 14.07., Østre Toten: 1 ad. og 1 juv. Totenvika 29.06., Øystre Slidre: Valdres-flye: 5 ind. ( 2 par og 1 ind.) 24.06., 2 ind. 01.07., 1 ind. 03.07. - 04.07. og 4 ind. 24.07. Videre 1 ind. Haugseter fjellstue 03.07. og 1 ind. Haldorsynøyne 15.07.

Boltit

Dovre: 3 ind. Vålåsjøhøe 09.07. og 2 ind. Nedre Stridåtjern 17.07., Lom: Hhv. 17 og 6 ind. Nordsætrin ved Tesse 24.05. og 03.06. og 8 ind. Nåvårsetra ved Tesse 03.06., Vågå: 1 ind. Tuvstulen ved Lemonsjøen 03.06. og 1 ind. Ådalen på Blåhø 01.07., Nord-Fron: 2 ind. Breistulen i Skåbu 23.05., Nord-Aurdal: 8 ind. Furuset på Golsfjellet 25.05. og 1 ind. Hermanstølen 09.06., Vestre Slidre: 2 ind. Trøllhøvd 14.06., Øystre Slidre: Valdresflye: 2 ind. 24.06., 25.06. og 01.07., 8 ind. 08.07., 1 ind. 10.07., 1 ind. 19.07. og 3 ind. 24.07.

Vipe

Vinterobservasjoner:

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 21.02., Østre Toten: 1 ind. Kraby 28.02.

Polarsnipe

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 06.05. og 07.05., samt en kompakt flokk på ca. 80 trekkende ind. 16.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 07.05. og 08.05., Østre Toten: Hhv. 16, 1 og 4 ind. 06.05., 11.05. og 21.05.

Dvergsnipe

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 02.06., Østre Toten: Hhv. 1, 1 og 2 ind. Totenvika 26.05., 27.05. og 29.05.

Temmincksnipe

Ringebu: 4 ind. Fåvang naturreservat 07.05., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 02.06., Gjøvik: 2 ind. Svennesvollene 19.05., Østre Toten: 1 - 9 ind. Totenvika følgende dager: 5 ind. 16.05., 1 ind. 18.05. og 19.05., 2 ind. 24.05., 9 ind. 25.05., 4 ind. 26.05., 3 ind. 27.05., 2 ind. 30.05., 3 ind. 31.05. og 1 ind. 09.06. og 25.06., Nord-Aurdal: 1 ind. Ølsjøen 13.05., Øystre Slidre: Hhv. 4, 4, 1, 1 og 1 ind. Valdresflye 24.06. - 26.06., 01.07. og 03.07., samt 1 ind. Sanddalen 03.07.

Fjæreplytt

Skjåk: 1 ind. med hekkeadferd ved Utletjønn 14.07., Øystre Slidre: 1 ind. Valdresflye 24.06.

 

Fjellmyrløper

Øyer:1 ind. på kjent lokalitet 09.07. og 11.07. og 2 ind. på en annen kjent lokalitet 24.07., Gausdal: 1 ind. på kjent lokalitet 20.06., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 24.05. - 26.05.

Brushane

Sel: 1 ind. Mæringsdalsvatnet 16.05., Østre Toten: 1 hann Totenvika 04.05., 07.05., 24.06. og 30.06., Søndre/Nordre Land: Hhv. 10, 3 og 6 ind. Dokkadeltaet 11.05., 13.05. og 14.05.

Kvartbekkasin

Ringebu: 2 ind. Fåvang naturreservat 10.05.

Dobbeltbekkasin

Dovre: Hekkefunn (rugende ind.) Hjerkinn 13.06., Vågå: 1 ind. Nedre Leirungsdalen 25.07., Nord-Fron: 15 spillende ind. Stormyrin/Kviknehøgda 07.06., Øyer: 1 ind. Steinmyrhaugen ved Lisetra 17.05. og hhv. 6 og 2 spillende ind. Nysetra 02.07. og 05.07., Gausdal: 1 ind. Værskei 26.05., hhv. 6 og 12 ind. på leik Hynna naturreservat 10.06. og 20.06., 17 ind. på leik Silvika 21.06., 17 ind. på leik Hornsjøen 26.06., 7 ind. på leik Reinsjøen 26.06., min. 23 ind. på leik ved Storlon 27.06. og 9 ind. på leik Venagelflæin 28.06., Østre Toten: 1 ind. Kloppen 11.05., Nordre Land: 3 ind. på leik ved Synnfjorden 06.06., Etnedal: 2 ind. Langtjedn naturreservat 18.05., Vestre Slidre: 1 ind. hørt Trøllhøvd 14.05., Øystre Slidre: 1 ind. Lykkjestølene 28.06., 1 ind. Leirungsmyrin 03.07., 3 ind. på leik ved Fjelldokkvatnet 04.07., 1 ind. ved Haugseter Fjellstue 27.07. og 1 ind. Øvre Heimdalsvatnet 28.07.

Lappspove/svarthalespove

Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 27.04., Søndre/Nordre Land: 1 ind. Dokkadeltaet 11.05.

Lappspove

Lillehammer: Hhv. 2 og 1 ind. Lågendeltaet 25.04. og 09.05.

Småspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Dovre: 1 ind. ved Hjerkinndammen 13.06., Ringebu: 1 ind. i spill Langrumpa 12.06., Øyer: 4 ind. med hekkeadferd ved Lyngsjøen 25.06., Lillehammer: 1 hekkende par ved Raudtjern innenfor Nordseter 23.06., Gausdal: 2 par Oppsjømyra 20.06. og 29.06., 1 ind. med hekkeadferd Reinsåsen i Hynna naturreservat 20.06., 2 ind. med hekkeadferd ved Vesle Reinsjøen 26.06. og 1 varslende ind. ved Store Glåmen i Hynna naturreservat 29.06.

Storspove

Hekkefunn eller observasjoner i egnet hekkeområde:

Lesja: 2 ind. Lesjaleira 13.06., Dovre: 1 ind. Fokstumyra 01.06. og 1 ind. i spill samme sted 19.06., Lom: 2 ind. ved Tesseosen 03.06., Nord-Fron: 1 ind. Nysæterlia - Vollsdammen 08.06. og 1 ind. Veslfjell 02.07., Øyer: 2 ind. Steinmyrhaugen 02.06., Gausdal: 1 spillende ind. ved Reinsåsen 10.06. og 4 par med hekkeadferd i Hynna naturreservat 29.06., Gjøvik: 2 ind. ved Lauga i Snertingdal 13.06. og 2 ind. Bratbergsetra 18.07., Gran: Hhv. 2, 2, 1 og 1 ind. Tommelsjøen 03.06., 07.06., 11.07. og 15.07.

Sotsnipe

Sel: 1 ind. Skottvatnet 01.06., Østre Toten: 1 ind. Totenvika 17.05., Søndre/ Nordre Land: 2 - 23 ind. Dokkadeltaet følgende dager: 5 ind. 05.05., 3 ind. 07.05., 6 ind. 09.05., 23 ind. 10.05., 8 ind. 11.05., 4 ind. 13.05. og 2 ind. 14.05.

Rødstilk

Tidlig ankomst:

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 09.04.

Steinvender

Østre Toten: 1 ind. Totenvika 17.05.

Fjelljo

Skjåk: 2 ind. (lys fase) Grotli 22.06., Ringebu: 1 ind. Spidsbergseter 15.07., Nord-Aurdal: 2 ind. Langestølen 29.05.

Dvergmåke:

Lillehammer: Hhv. 1 og 3 ind. Lågendeltaet 13.05. og 14.05

Hettemåke:

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 18.02., 19.02., 27.02.

Hekkefunn:

Sel: Koloni på Meringsdalsvatnet hvor følgende er registrert: 32 ind., hvorav flere rugende ind., 24.05., hhv. 66 og 20 ind. i kolonien 31.05. og 03.06. og 32 ad. og 4 juv. 11.07., Øyer: 3 ind., hvorav 1 rugende ind., Helgetjønn 27.06., samme sted 6 ad. 09.07. og 4 ad. 11.07., Vestre Toten: 10 ind. igang med reirbygging på Mastholmen i Nesvika på Einafjorden 01.05., hvor det ble registrert 1 hekkende par (rugende ind.) 25.05. Videre 35 ind., hvorav flere rugende, Gørvika på Einafjorden 23.05. og 3 juv. Sisselbergbukta på Einafjorden 19.07.

Fiskemåke:

Vinterobservasjoner/store antall:

Gjøvik: Fast vintertilhold ved Hunnselvas utløp med opptil 34 ind. i februar (22.02.). Ellers 12 ind. Rambekkvika 18.02., Østre Toten: Hhv. 7 og 2 ind. Kapp 07.02. og 15.02., samt en flokk på ca. 500 ind. 28.04. I Totenvika hhv. 20, 10 og 20 ind. 11.02., 22.02. og 27.02. I tillegg en flokk på hele ca. 600 ind. 02.05., Gran: Hhv. 4, 7 og 4 ind. Røykenvika 15.02., 20.02. og 22.02., Jevnaker: 8 ind. utosen av Randsfjorden 22.02.

Sildemåke:

Skjåk: Min. 5 ind. Risheimøyi 23.04., Sør-Fron: Ca. 15 ind. vest for Hundorp bru 12.06., Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 11.04. og 03.05., Øyer: 2 ind. Hunder 24.04. og 2 ind. Lyngen 24.07., Lillehammer: 1 ind. med ankomst Lågendeltaet 22.03. Senere fast tilhold i området med 6, 20, 20, 12 og 5 ind. som største notering i mars - juli. Ellers 6 ind. Mellsjøen 31.05. og hhv. 2, 5 og 5 ind. Hunderfossdammen 06.06., 27.06. og 15.07., Gjøvik: Hhv. 2, 1, 2, 1 og 4 ind. Hunnselvas utløp 28.03., 31.03., 05.04., 13.04. og 19.04. Fast tilhold på øya Fluren på Svennesvollene med noen få hekkende par. 2 ind. observert her allerede 30.03. I april og mai ble det registrert opptil 13 - 14 ind. og i juni opptil 18 ind. (08.06.), men bare 1 - 2 par har vist hekkeadferd. (rugende fugl bl.a. 17.05.). Ellers 2 ind. Gjøvik sentrum 09.05., 2 ind. Bråstad 13.05. og 1 ind. Sveastranda 07.06., Vestre Toten: 2 ind. Jutulrud på Einafjorden 24.04. og hhv. 1 og 7 ind. Fugleparken i Raufoss 18.05. og 04.07., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 09.05. og senere 1 ind. 16.05., 04.06., 08.06., 11.06., 12.06. og 17.06., Gran: 1 - 6 ind. Røykenvika følgende dager: 2 ind. 31.03., 1 ind. 01.04. - 02.04. og 06.04., 3 ind. 09.04., 6 ind. 11.04., 2 ind. 15.04., 18.04. - 19.04., 25.04., 28.04. og 30.04. Videre 5 ind. Vasslia 18.04., hhv. 2 og 1 ind. Aschimlandet 26.04. og 14.05., 2 ind. Jarenvannet 21.05. og 31.05., samt fast tilhold på øyene i Randsfjorden ved Eidsand i juni og juli, bl.a. 4 ind., hvorav 1 rugende, 18.06. og 6 ad. ind. 09.07., Jevnaker: 1 - 30 ind. utosen av Randsfjorden følgende dager: 1 ind. 31.03., 2 ind. 02.04., 5 ind. 04.04., 1 ind. 07.04., 30 ind. 15.04. og 2 ind. 19.04. Ellers 5 ind. Bergertjernet i Randselva 22.04., Søndre/Nordre Land: 4 ind. Dokkadeltaet 11.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fagernes 24.04.

Gråmåke:

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: Fast vintertilhold ved utosen av Hunnselva, med opptil 22 ind. i februar måned (22.02.), Østre Toten: Hhv. 4, 13, 15 og 12 ind. Mjøsa ved Kapp 01.02., 04.02., 07.02. og 15.02. og hhv. 10, 20 og 10 ind. Totenvika 11.02., 22.02. og 27.02., Gran: Hhv. 10 og 1 ind. Røykenvika 20.02. og 22.02., Jevnaker: Hhv. 1, 4, 22 og 12 ind. utosen av Randsfjorden 14.02., 17.02., 26.02. og 28.02. og 1 ind. Bergertjern i Randselva 22.02.

Hekkefunn:

Gjøvik: Fast koloni på øya Fluren på Svennesvollene. Her er det bl.a. notert hhv. 36, 28 og ca. 50 ind., hvorav flere med reir, 16.05., 17.05. og 08.06., Gran:         2 hekkende par, begge med 2 unger, Eidsand 09.07., Øystre Slidre: 1 hekkende par (rugende ind.) Marsteinsøyni 28.06.

Polarmåke

Gjøvik: 1 ind. (2 K) Sveastranda 24.05.

Svartbak

Lom: 1 ind. Vågåvatnet ved Garmo 13.04., Sør-Fron: 1 ind. Hundorp naturreservat 12.04. og ca. 15 ind. vest for Hundorp bru 12.06., Ringebu: 1 ind. Fåvang naturreservat 10.05., 05.06., 08.06., 09.06. og 12.06., Lillehammer: Fast tilhold i Lågendeltaet fra 07.03. og ut perioden med 6, 26, 68, 50 og 20 ind. som største registrerte antall i månedene mars - juli. Gjøvik: 1 ind. Rambekkvika 20.03., 1 - 3 ind. sett jevnlig på Svennesvollene fra 12.04. og ut perioden og hhv. 2, 3 og 2 ind. Sveastranda 25.04., 25.05. og 07.06., Østre Toten: 1 ind. Kapp 07.02., 18.04. og 21.07., hhv. 1, 1, 3, 1 og 1 ind. Totenvika 28.03., 17.05., 30.05., 05.06. og 12.06. og 2 ind. Mjøsa ved Breli/Nordlia 25.05., Gran: 2 ind. Røykenvika 01.05. og 1 ind. Gran sentrum 06.06., Lunner: Hhv. 1 og 2 ind. Hallomtjern 03.07. og 05.07., Jevnaker: 2 ind. utosen av Randsfjorden 15.04., Søndre Land: 1 ind. Fluberg fuglefredningsområde 03.07., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2 og 1 ind. Dokkadeltaet 11.05. og 25.07.

Makrellterne

Hekkefunn:

Vestre Toten: 1 hekkende par Sisselbergbukta på Einafjorden, med rugende ind.  31.05. og med 1 juv. 19.07.

Rødnebbterne

Hekkefunn/indikasjon på hekking:

Øyer: Hhv. 1 og 2 par Lyngsjøen 25.06. og 29.06., Øystre Slidre: 6 ind. Mørstadstølen 02.07. og 1 ind. Marsteinøyni 02.07.

Lomvi

Østre Toten: 6 ind. Totenvika 23.06.

Skogdue

Gjøvik: 1 ind. over Svennesvollene 12.04. og 1 ind. over Sveastranda 16.06., Vestre Toten: 1 ind. Rosethaugen ved Raufoss 22.03., 1 ind. Børsvollen 27.03., 1 ind. Hørsrud 06.04., 2 ind. Sisselbergbukta 09.04., 1 ind. Villåsveien på Raufoss 01.05., 1 ind. Kjelsrud på Reinsvoll 03.05., hhv. 1 par og 1 ind. Slåttsvea 17.05. og 07.06., 2 ind. Roksvoll 25.05. og hhv. 2 og 1 ind. Trosterud 08.07. og 12.07., Østre Toten: 1 ind. Dyrud 26.04., 1 ind. Breili i Nordlia 17.05. og 1 ind. Lena sentrum 24.05. og 22.07., Gran: Hhv. 1 par, 1 og 1 ind. Grymyr 17.03., 27.03. og 05.04., 2 ind. Brandbukampen 06.04., 1 ind. ved Jarenvannet 19.04. og hhv. 1 og 6 ind. ved Skirstadtjern 29.04. og 26.05., Lunner: 1 ind. Roa 06.06., Søndre Land: 1 ind. Rud i Hov 23.05.

Ringdue

Vinterobservasjoner:

Vestre Toten: 1 ind. Øverby, Raufoss 22.02., Østre Toten: 2 ind. Kapp 28.02.

Tyrkerdue

Dovre: 1 ind. Stasjonsvegen, Hjerkinn 14.07., Sør-Fron: Fast tilhold Hundorp sentrum med 1 - 4 ind. registrert følgende dager: 1 ind. 21.03., 4 ind. 03.04., 1 ind. 07.04., 2 ind. 10.04., 1 ind. 18.04., 2 ind. 24.05., 1 ind. 06.06. og 2 ind. 25.06., Lillehammer: 1 - 2 ind. Søndre park/Lillehammer sentrum følgende dager: 2 ind. 03.02., 1 ind. 09.02., 2 ind. 11.03., 1 ind. 25.04., 09.06., 10.06. og 21.07. Videre 2 ind. ved Nordre Gravlund 19.02., Gjøvik: Hhv. 4, 2, 2 og 2 ind. Gjøvik sentrum/Gjøvik Gård 08.03., 15.06., 22.06. og 29.06. og 2 ind. Paradisvika ved Biri travbane 19.05., Vestre Toten: 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 12.06. og 14.06., Østre Toten: Opptil 5 ind. med fast tilhold Evenrudgutua på Kapp fra midten av juni og ut perioden. Av disse ble 1 juv. observert 19.07. - 24.07. Ellers 1 ind. Totenvika 21.04. og 1 ind. Breili i Nordlia 17.05. og 01.07., Gran: 1 ind. ved Moen skole 29.04. og hhv. 1, 1 og 2 ind. i Brandbu 14.07., 17.07. og 25.07., Jevnaker: 1 ind. Jevnaker sentrum 15.02., Nord-Aurdal: 1 ind. Valdres Folkemuseum 29.05., hvor fuglen har hatt fast tilhold hele sommeren.

Turteldue

Dovre: 1 ind. ved Vålåsjøen 04.07.

 

Hubro

Lesja/Dovre: 1 ind. hørt på tidligere kjent lokalitet 10.04., Skjåk: 1 ind. observert på kjent lokalitet 12.05., Lom: 1 ind. observert på kjent lokalitet 11.05. og 1 ind. hørt og sett på en annen kjent lokalitet på våren, Sel: 1 ind. hørt på kjent lokalitet på våren, Ringebu: 1 ind. hørt på 3 kjente lokaliteter i mars/april, Gjøvik: 1 ind. hørt på kjent lokalitet i februar - mars, Nordre Land: 1 ind. på tidligere kjent lokalitet 03.04.

Haukugle

Ringebu: 1 ind. Måsåplassen 19.02. og 21.02., samt 2 ind. (parring) samme sted 22.02., 1 ind. Forrestadsetra 05.03., 1 ind. Skjerdingfjell 14.03. og 1 hekkende par (rugende fugl) Kolstadkrysset ved Øksendalseter 07.04., Øyer: 1 ind. Lisetra 09.03., 11.03., 05.04. og 07.04., hhv. 3 og 1 ind. ved Hornsjø 11.03. og 28.03., 1 ind. Mosetertoppen 09.05. og 1 ind. Pølen 03.07., Lillehammer: 1 ind. ved Storlondammen 24.03., 1 ind. ved Fløyten seter på Vingromsåsen 31.03., Gausdal: 1 ind. Nysætra 03.04., Østre Toten: 1 ind. Pålsknappen på Totenåsen 04.04., Nordre Land: 1 ind. Gardsætra 28.02., 1 ind. Rognstadsætra 17.03., 1 ind. Lenningen 21.03. og 1 ind. ved Storlon 24.03., Etnedal: 1 ind. Elvesætri 15.03. og 21.03., 1 ind. Briskehallen 21.03. og 2 ind. Synnfjellfoten 21.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Stølsvidda 03.02. og 03.05., Vestre Slidre: 1 ind. Vaset 22.02. og 23.02.

Kattugle

Sør-Fron: 1 ind. Øverbygda 22.03., Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 19.03. og 21.03., Øyer: 1 ind. hørt ved Ile i Sørbygda 02.04., 1 hekkende par (rugende ind.) Lisgrenda 03.05., hvor 1 unge ble ringmerket 26.05., Lillehammer: 1 par Myggbukta på Fåberg 18.03. Her ble det registrert hekking i kasse, men funnet røvet av mår i mai måned. Ellers 1 ind. Døsvegen i Vingrom 03.04., 08.04., 10.04. og 20.04., 1 ind. Rise ved Vingnes 26.04., 04.06. og 07.06. og par med store unger i kasse ved Stor-Hove 26.05., Gjøvik: 1 ind. ved Ås gartneri 07.02., 1 hekkende par i Redalen (april) og 1 ind. Seegaard Nedre i Snertingdalen 16.06., Vestre Toten: 1 ind. hørt Trosterud 03.03., 1 rugende ind. (3 egg) ved Stenberg Museum 28.04., Østre Toten: 1 hunn Tømmerhol 19.03., hvor 1 ad. og 2 juv. ble registrert 02.07., 1 ind. Taralrud 21.03., 1 rugende ind. Båkinn 24.03. og 28.03., hvor det var 3 unger + 1 egg 28.04., 1 ind. hørt Fjellhaug 02.04. og 24.04., 1 rugende ind. (4 egg) Kløvstad på Tingelstad 28.04 og 1 rugende ind. (3 unger + 1 egg) ved Balke kirke 28.04., hvor 1 ad. og unger ble hørt fra kassa 18.05., Gran: 1 ind. hørt ved Langtjern på Tingelstad 28.02., hvor det var 4 unger i kasse 02.05., 1 ind. hørt Melbostad på Granavollen 06.03., 1 ind. Brandbukampen 08.03., 21.05. og 09.07., 1 rugende ind. Gullen 09.04., 1 rugende ind. Egla ved Mæna 20.04., 3 unger i kasse Nordtangen ved Jarenvannet 02.05., 5 unger i kasse Blakstad/ Børmarka 15.05., 4 unger i kasse Kløvstad på Tingelstad 18.05. og 1 ind. hørt ved Vesletjern på Tingelstad 09.06., Lunner: 1 rugende ind. (2 unger + 1 egg) Flatladalen 29.04. og 1 hekkende par (4 unger i kasse) Raastadbakka/Volla 30.04., Jevnaker: 1 ind. ved Jevnaker kirke 30.01., 1 dødt ind. funnet i Igelsrud naturreservat 02.04. og 1 ind. ved kasse i samme område 04.04., Søndre Land: 1 rugende ind. Granumsletta 26.04. og 1 rugende ind. Nordre Halmrast 26.04.

Lappugle

Gran: 1 ind. på skjermet sted 25.03. Fotodokumentert.

Hornugle

Vestre Toten: 1 ad. Trosterud 19.07., Gran: 1 ind. ved Gran sentrum 04.02. og 1 ind. ved Hilden 26.02., Lunner: 1 ind. hørt ved Holeputten 05.07.

Hærfugl

Nord-Fron: 1 ind. Vinstra sentrum 15.05., Lunner: 1 ind. Harestua 08.05.

Vendehals

Vågå: 1 ind. Vistehorten naturreservat 13.05., Sel: 1 ind. ved Mæringsdalsvatnet 24.05., Nord-Fron: 1 ind. Haugen ved Vinstra 21.05., Lillehammer: 1 ind. Søre Ål 02.05., 1 ind. Nymoen 07.05., 1 ind. Lågendeltaet 15.05., 1 ind. i Hovemoen 22.05. og 1 ind. ved Myggbukta på Fåberg 22.05. og 25.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 30.04., 2 ind. i Bjugstadmarka 12.05., 2 ind. Djupdalsbakken 12.05., 1 ind. ved Høgskolen i Gjøvik 20.05. og 1 ind. ved Eikstadtjernet 29.06., Vestre Toten: 1 ind. Lønneberget på Raufoss 18.05., Østre Toten: 1 ind. Tallodden på Kapp 01.05., 1 ind. Nedre Nettum 14.05., 1 ind. Kloppen 28.05. og 1 ind. Totenvika 23.06., Gran: 1 ind. Breidtjern på Tingelstad 14.05., 1 ind. ved Brandbu renseanlegg 14.05., 1 ind. Halvdanshaugen på Tingelstad 08.06. og 1 ind. Brandbukampen 18.06., Søndre Land: 1 ind. Store Odnes 06.05. - 12.05., Nord-Aurdal: 1 ind. Fløten 25.05. og 1 ind. Flya 25.05.

Gråspett

Nord-Fron: 1 ind. Veslemoen i Skåbu 14.03. og 04.04., Øyer: 1 par ved Kvam 27.03., Lillehammer: 1 ind. Avskåkålia 11.02. og 1 - 2 ind. på foringsplass i Sjøsæterlia i perioden 12.02. - 28.03., Gjøvik: 1 ind. Skonhovdrampa i Snertingdalen 05.04. og 1 hann ved Eikstadtjernet 22.04., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 04.02., 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 01.05. og 2 ind. Sillongen 28.07., Østre Toten: 1 ind. Synstebysætra 18.03., Gran: 1 ind. Grindåkerdalen 04.04., Lunner: 1 ind. Grua 14.06., Etnedal: 1 hann Fjelltun 08.02., 1 ind. Bruflat 05.03., 06.03. og 12.03., 1 ind. Fjellslinna 13.03. og 1 ind. Torshaugen - Klattstølen 19.03., Nord-Aurdal: 1 ind. Flåstølen i Tisleidalen 15.02., 1 ind. Åbjør 26.04. og 1 ind. ved Røyrtjernet 02.05., Vang: 1 ind. Tyinkrysset 02.05.

Dvergspett

Nord-Fron: 1 ind. Kvam 24.04., 1 par ved Vinstra 13.05. og 1 ind. Åkermoen 04.07., Lillehammer: 1 ind. Gausavollene 10.05., 06.06. og 01.07., Gjøvik: 1 ind. Mjøsa ved Hunnselvas utløp 12.02., 1 ind. Biristrand 15.02., 1 par med hekkeadferd registrert flere ganger på Svennesvollene i tidsrommet 08.03. - 30.07., Vestre Toten: 1 hunn Sørlien på Raufoss 14.02., Østre Toten: 1 ind. Spersrud 12.03., 1 ind. Båkinnstranda 15.04. og 1 ind. Totenvika 17.06., 24.06. og 25.06., Gran: 1 ind. ved Jarenvannet 14.03., 17.03., 19.03., 26.04., 30.04. og 11.05., 1 hunn ved Jorstadtjern 23.04., hvor reir ble påvist 11.05. Ellers 1 ind. ved Skirstadtjernet 25.05. og 04.06., Etnedal: 1 ind. Juvkamsøyangen 20.04., Nord-Aurdal: 1 hunnfugl Aurdal 13.04., 1 hunn Langestølen 21.04. og 1 hann Flya 27.04., Vestre Slidre: 1 hunn Vaset 21.07.

Fjellerke

Dovre: 2 ind. Nedre Stridåtjern 17.07., 1 ind. Fjellheim i Grimsdalen 20.07., Lom: 10 ind. Nettoseter 09.05., Søndre/Nordre Land: Hhv. 1, 1, 3 og 1 ind. Dokkadeltaet 24.04., 25.04., 26.04. og 28.04., Øystre Slidre: Valdresflye/ Fisketjernnuten: 4 syngende hanner 01.07., 1 syngende hann 02.07., 10 ind. 05.07., 7 ind. 07.07., 2 ind. 08.07. og 10.07. og 2 ind. 15.07.

Sandsvale

Hekkefunn:

Dovre: 25 ind. ved koloni 13.07., Østre Toten: Ca. 20 reirhull i bruk Hekshus på Kapp 06.07., Gran: Ca. 15 reir i bruk Kolkinngrustaket 07.07.

Låvesvale

Tidlig ankomst:

Gran: 1 ind. Aschimlandet 18.04.

Skjærpiplerke

Lillehammer: Hhv. 1 og 2 ind. Lågendeltaet 09.04. og 14.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 28.03., 06.04., 07.04., 14.04. og 16.04., samt 2 ind. 17.04. Videre 1 ind. Hunnselvas utløp 13.04., Østre Toten: 1 ind. Mjøsstranda ved Foss 28.03., 1 ind. Mjøsstranda på Kapp 07.04. og 1 ind. Båkinnstranda 15.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 2 og 3 ind. Dokkadeltaet 08.04., 16.04. og 21.04.

Vintererle

Lesja: 1 ind. ved Grønfossen 16.06., Dovre: 2 ind. Dombås 26.04., Nord-Fron: 1 ind. med hekkeadferd langs Vinstraelva på Sødorp 25.06. og 1 ind. Kvernbekken ved Harildstad i Heidal 15.07., Sør-Fron: 1 ind. Lågen ved Breivegsbrua 31.03. og 1 ind. Hundorp naturreservat 12.04., Ringebu: 1 ind. ved Fåvang sag 17.07., Øyer: 2 ind. Lisgrenda 18.04. og 1 ind. ved Ile i Sørbygda 09.05., 1 ind. bekk ved Stubberud i Sørbygda 08.07. og hhv. 2 og 3 ind. Åkvisla i Moksa 05.07. og 20.07., Lillehammer: Observert jevnlig i Lågendeltaet fra 25.03. og ut juli måned, vanligvis 1 - 3 ind. Av større observasjoner nevnes 8 ind. 01.04., 14 ind. 08.04. og 5 ind. 12.04. Følgende observasjoner Mesnaelva ved Badedammen: 2 ind. 09.05., 1 ind. 04.06., 5 ind., hvorav min. 1 unge, 25.06., 1 ad. 30.06., 5 ind., hvorav min. 1 unge, 12.07. og 3 ad. og 1 juv. 02.08. Videre 1 ind. Ingridåa i Rudsbygd 23.05., 1 ind. Lillehammer sentrum 29.05., 1 hunn Traasethstranda 31.05. og 1 ad. med 4 unger ved Gausa ved Flåkåli bru 28.06., Gausdal: 1 ind. klekkeriet langs Gausa 07.06., Gjøvik: 1 - 3 ind. følgende 11 dager på Svennesvollene: 2 ind. 28.03., 1 ind. 29.03., 2 ind. 30.03. og 01.04., 1 ind. 02.04. og 07.04., 2 ind. 09.04., 10.04., 12.04. og 14.04. og 3 ind. 16.04., 1 - 3 ind. notert følgende 7 dager Hunnselvas utløp: 3 ind. 28.03., 2 ind. 30.03., 1 ind. 31.03., 2 ind. 01.04., 1 ind. 02.04., 3 ind. 06.04. og 1 ind. 14.04., 1 ind. Sveastranda 29.03., 2 ind. Hunnselva ved Brufoss 30.03., 2 ind. Gjøvik gård 19.04., 2 ind. Eikstadtjernet 19.04. og 1 ad. med mat til unger Tobru 25.05., Vestre Toten: 1 ind. Reinsvolldammen 31.03. og 02.04., hvor 1 par ble sett med mat til unger 30.06. Videre 1 ind. Sisselbergbukta ved Einafjorden 09.04. og 1 ind. ved Eina stasjon 20.07., Østre Toten: 3 ind. Mjøsstranda ved Foss 28.03., 1 - 5 ind. nøtert følgende 11 dager på Kapp: 1 ind. 22.03. og 28.03., 2 ind. 29.03., 2 ind. 01.04., 1 ind. 04.04., 5 ind. 06.04., 3 ind. 07.04., 1 ind. 08.04., 2 ind. 13.04. og 1 ind. 14.04. og 19.04., hhv. 1 og 2 ind. Dyrud 24.03. og 19.04., 1 ind. Panengen 28.03., 06.04. og 15.04., hhv. 2, 1, 1 og 3 ind. Totenvika 31.03., 01.04., 02.04. og 05.06., hhv. 3 og 2 ind. Hekshus på Kapp 05.04. og 26.05., hhv. 5 og 1 ind. Båkinnstranda 15.04. og 21.04., 3 ind. Fjellhaug 27.04. og 1 ind. Falken naturreservat 05.06., Gran: 1 - 4 ind. notert følgende 8 dager i Røykenvika: 1 ind. 15.03., 4 ind. 31.03., 2 ind. 04.04., 1 ind. 05.04., 2 ind. 06.04. og 08.04. og 1 ind. 19.04. og 10.05. Videre 1 ind. Rosendal i Brandbu 01.04., 1 ind. Dvergstenbrua i Brandbu 02.04., 1 ind. ved Grymyr 17.04., 1 ind. Skjervabrua 10.04., 1 ind. Vigga ved jernbanebrua 11.04., 1 varslende ind. Tomtesvingen i Røykenvika 26.04., 1 ind. ved Klæstadmølla i Vestre Gran 20.05., 1 ind. langs Vigga i Brandbu 26.04., 31.05. og 25.07., 1 ind. ringmerket Helgedalen 12.06., i samme område 1 hekkende par (rugende ind. ) 25.06. og 1 par med 4 unger (ringmerket) 04.07. Til sist 1 hekkende par (rugende ind.) Risbakken - Ognilla 28.06., Lunner: 1 ind. Rundelen på Grua 28.05., 1 ind. Sliperiet i Myllaelva 09.06. og 1 ad. med mat til unger samme sted 19.06., hhv. 2 og 1 ind. Strykenvannet 25.06. og 17.07., Jevnaker: 1 ind. Bergertjernet i Randselva 31.03. og 1 par Svenådalen 06.05., Søndre Land: 5 ind. Sagvika i Randsfjorden 17.04. og 18.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. 2, 3, 2, 1 og 5 ind. Dokkadeltaet 07.04., 08.04., 11.04., 12.04. og 16.04., Nordre Land: 1 ind. Leppa 09.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Hunkevike i Neselva 08.04., 1 ind. ved Ulnes bru 19.04. og 2 ind. Røyrtjernet 02.05., Øystre Slidre: 1 ind. Sagahøvde 03.04., Vang: 2 ind. ved Riste bru i Lomendeltaet 19.04.

Svartryggerle (underart linerle)

Øyer: 1 ind. med mat i nebbet Tingberg 24.06., Gjøvik: 1 ind. Sveastranda 22.04.

Sidensvans

Store antall/observasjoner i hekkebiotop:

Nord-Fron: 1 par ved Åkrevatnet 11.04., Lillehammer: 140 ind. Pynten 06.02., hhv. 122 og 100 ind. Kringsjå 16.02. og 17.02. og hhv. 200, 150 og 200 ind. Lillehammer sentrum 17.02., 18.02. og 19.02.

Gjerdesmett

Vinterobservasjoner:

Gran: 1 ind. Prestkvernbrua 09.02.

Rødstrupe

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 ind. i Korgenområdet 02.02. og 1 ind. ved Kringsjå 23.02. og 25.02., Vestre Toten: 1 ind. sett jevnlig Trosterud i perioden 04.02. - 28.02.

Nattergal

Østre Toten: 1 syngende ind. langs Lenaelva ved Kloppen 28.05. - 01.06.

Svartrødstjert

Gjøvik: 1 ind. Hunnselvas utløp 30.03., Østre Toten: 1 hunnfarget ind. Balke kirke 18.05.

Svartstrupe

Sør-Fron: 1 hann ved Harpefossdammen 30.04.

Svarttrost

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 hann sett jevnlig på foringsplass ved Kringsjå i tidsrommet 02.02. - 28.02., 1 ind. i Korgenområdet 02.02., 1 hann Vingnes 23.02. - 25.02. og 1 hann Lillehammer sentrum 24.02., Gjøvik: 2 ind. ved Hunn kapell 12.02., Vestre Toten: 1 hunn Trosterud 07.02., Østre Toten: 1 hann Kapp 14.02., Jevnaker: 1 ind. Jevnaker sentrum 15.02.

Gråtrost

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 ind. Einar Sandbergsvei 01.02., 1 ind. Roverudmyra 01.02., 1 ind. Skårset 01.02.,  1 ind. sett jevnlig Kringsjå i perioden 02.02. - 28.02., 1 ind. Fåberg tettsted 07.02., 3 ind. Korgenområdet 07.02. og hhv. 5 og 4 ind. Lågendeltaet 08.02. og 14.02., Gjøvik: 2 ind. Biri 02.02. og senere 1 ind. i perioden 04.02. - 25.02. og 2 ind. Hunnselvas utløp 09.02., Østre Toten: Hhv. 8, 8, 1 og 1 ind. Kapp 01.02., 07.02., 14.02. og 18.02. og 1 ind. Totenvika 11.02. og 27.02., Gran: 1 ind. Brandbu 03.02., 1 ind. Aschimlandet 03.02. og 1 ind. Røykenvika 11.02. og 18.02., Jevnaker: Hhv. 2, 1 og 1 ind. Jevnaker sentrum 02.02., 15.02. og 28.02.

Gresshoppesanger

Lillehammer: 1 syngende ind. ved Hølen på Gausavollene 10.07. og 11.07., Gran: 1 syngende ind. ved Gran Ungdomsskole 24.06. og 1 syngende ind. ved Elgtjern på Tingelstad 28.06.

Elvesanger

Sør-Fron: 1 syngende ind. Brennhaugen i Ruste 09.07. - 15.07., Gran: 1 syngende ind. ved Gran Ungdomsskole 15.06.

Sivsanger

Gran: 1 syngende ind. Elgtjern på Tingelstad 02.06. - 05.06. og 1 ind. ringmerket Skirstadtjern 27.07.

Rørsanger

Gran: Følgende observasjoner Skirstadtjern: 1 syngende ind. 15.05., 16.05., 26.05., 31.05. og 03.06., 2 syngende ind. 04.06., 1 syngende ind. 12.06., 2 syngende ind. 16.06., 1 syngende ind. 09.07., 2 ind. (1 K) ringmerket 27.07. og 1 ind. (1 K) ringmerket 30.07. Videre 1 syngende ind. Grunningen 15.05., 31.05., 03.06., 12.06., 16.06. og 28.06., 1 syngende ind. Stortjern på Tingelstad 09.06. og 12.06. og 1 syngende ind. Nordre Vesletjern på Tingelstad 13.06.

Myrsanger

Gjøvik: 1 syngende ind. ved Melbytjern 16.06., Østre Toten: 1 syngende ind. ved Lenaelva nedenfor Kise 05.06., hhv. 2, 1 og 1 syngende ind. Hallingstad på Lena 09.06., 14.06. og 20.06., hhv. 1, 2, 1, 1 og 1 syngende ind. Kloppen 12.06., 17.06.,  18.06., 01.07. og 02.07., 2 syngende ind. Damstokken bru vest for Kloppen 12.06., 1 syngende ind. Bjørgan i Lensbygda 20.06., 1 syngende ind. ved Skjefstad 20.06. og 1 syngende ind. Totenvika 25.06., Gran: 1 syngende ind. Askjumlandet 02.06., 1 syngende ind. ved Askjum 03.06., 1 syngende ind. Vesletjern på Tingelstad 09.06., 1 syngende ind. Stortjern på Tingelstad 09.06. og 12.06., 1 syngende ind. Dynna 11.06., hhv. 1, 2 og 2 syngende ind. ved Gran Ungdomsskole 15.06., 16.06. og 17.06., samt 1 syngende ind. samme sted i perioden 24.06. - 07.07. Videre 1 syngende ind. ved Jarenvannet 24.06. og 28.06. og 1 syngende ind. Niggarn Bjørge 17.06., Lunner: 1 syngende ind. Dale i Gran 11.06., Nordre Land: 1 syngende ind. Øyom i Nordsinni 12.06. og 21.06.

Busksanger

Østre Toten: 1 syngende ind. Fjellhaugbukta 16.06. - 19.06. og 1 syngende ind. Tømmerhol 01.07. - 02.07.

Munk

Vinterobservasjoner:

Lillehammer: 1 hann sett jevnlig på foringsplass ved Kringsjå i tidsrommet  21.02. - 26.03.

Tornsanger

Øyer: 1 syngende ind. ved Botheim, Øyer vestside, 23.06., Lillehammer: 1 syngende ind. Lågendeltaet 21.05. og 1 syngende ind. Jørstadmovollene i Lågendeltaet 07.06., Vestre Toten: 1 syngende ind. Trosterud 28.06., Østre Toten: 1 syngende ind. Spersrud 15.05., 1 syngende ind. Hallingstad på Lena 09.06., 1 syngende ind. Kapp 22.05., 24.05., 27.05. og 28.05., 24.06. og 28.06., 1 syngende ind. Buruld 23.05., 1 syngende ind. Balke 25.05., 1 syngende ind. Kloppen 31.05., 1 syngende ind. ved Festiviteten 31.05., 1 syngende ind. Austad 29.06. og 2 syngende ind. Smeby og Brunsberg 04.07., Gran: 1 syngende ind. Aschimlandet 18.05., 1 syngende ind. ved Grinakerdammen 25.05. og 31.05., 1 syngende ind. Hilden på Tingelstad 27.05. og 03.06., 1 syngende ind. Elgtjern på Tingelstad 31.05. og 03.06., 1 syngende ind. Nyset 05.06., 1 syngende ind. ved Gran Ungdomsskole 16.06. og 07.07., 1 syngende ind. Løvbrøtte Nedre 18.06., 1 syngende ind. Latjern på Tingelstad 19.06., 1 syngende ind. Brandbukampen 09.07., 1 ind. Jølsen 17.07. og 1 syngende ind. Aschimlandet 23.07., Lunner: 1 syngende ind. Nedre Kjørven 13.07.

Bøksanger

Øyer: 2 ind. Brekke 22.07. og 1 ind. Nordhågån ved Skjønsbergaksla 21.06. og 22.06., Lillehammer: Hhv. 1, 2 og 1 syngende ind. ovenfor Myggbukta 19.05., 25.05. og 27.05., Gjøvik:1 syngende ind. Honne på Biri 25.05. og 1 ind. Dalen i Biri 05.07., Vestre Toten: 1 syngende ind. Nysetvegen/Lønneberget 12.06. og 1 ind. Nyset på Raufoss 03.07., Østre Toten: Hhv. 1, 2, 1 og 2 syngende ind. Tallodden på Kapp 03.05., 12.05., 18.05. og 31.05., Gran: Hhv. 3 og 1 ind. Brandbukampen 24.05. og 31.05.

Løvmeis

Gjøvik: 3 ind. Svennesvollene 09.04., Gran: 1 ind. Gullerudvika 09.04. og 1 ind. ved Skirstadtjern 14.05.

Tornskate

Nord-Fron: 1 hunn Sødorp 16.05., Øyer: 1 hunn innenfor Lisetra 21.05., 1 hann Veslsetra 02.06. og 2 ind. Skåetjønnmyra 03.07., Lillehammer: Reir med egg i Rinnadalføret 12.06., Gausdal: 1 hann Hynna naturreservat 10.06., Gjøvik: 1 ind. Djupdalsbakken 12.05., 1 ind. ved Eikstadtjernet 29.06. og 1 hann Bjugstadmarka 30.06., Vestre Toten: 1 hunn Thorsrud 23.05., 1 ind. Trosterud 26.05., hvor 1 hann og 2 varslende ind. ble registrert 09.06. og 31.07., samt hhv. hhv. 1 og 2 ind. Lønneberget 21.07. og 23.07., Østre Toten: 1 hann Karidalen 26.05., hvor 1 varslende ind. ble sett 29.07., Gran: 1 hann Vassbråa 12.07., 1 par Kvitingen 12.07., 1 hann Høgkorset 12.07. og 2 ind. Kopperbakken, Våja, 18.07., Lunner: Hhv. 1 hann, 1 par og 4 ind. (3 hanner og 1 hunn) Dæl øst for Vassjøtjern 04.06., 12.06. og 19.06., Jevnaker: 1 ind. ved Kårstadtjern 19.07., Nordre Land: 1 par Etna ved Øyom 09.06., Nord-Aurdal: 1 hunn Marsteinhøgda 03.06. og 1 par med 2 unger ved Hermanstølen på sommeren, Vang: 1 ind. Vang 05.06.

Varsler

Lesja: 1 ind. Lesjaleira 27.04., Dovre: 1 ind. Hjerkinndammen 07.08., Vågå: 1 ind. Sjodalen 03.02., Nord-Fron: 1 ind. Nysæterlia/Vollsdammen 30.05. og 1 ind. ved Vollsdammen 31.05., Øyer: 1 ind. Hunder gard i Sørbygda 10.02., 1 ind. Helgetjern 27.06. og 1 ind. ved Gullbringen 19.07. og 20.07., Lillehammer:  1 ind. Nedre Haugen på Fåberg 10.04., 1 ind. Vingromsåsen 12.04., 1 ind. Fløyten seter på Vingromsåsen 14.05. og 1 ind. Koltjernet ved Mellsjøen 23.06., Gausdal: 5 ind. ved Søndre Valdrestjønn 25.05., Gjøvik: 1 ind. Stangstuhøgda 12.04. og 19.04. og 1 ind. Vardalsåsen 13.04., Vestre Toten: 1 ind. Dalborgskogen 13.02., Gran:  1 ind. Aschimlandet 16.02., 17.03., 25.03., 31.03. og 01.04. og 1 ind. Tomtesvingen i Røykenvika 28.03., Søndre Land: 1 ind. Nordre Sand 31.03., Nordre Land: 1 ind. Elveflata i Dokkadeltaet 29.03. og 12.04., Sør-Aurdal: 1 ind. Vassfaret 06.04., Nord-Aurdal: Hhv. 1 og 2 ind. Langestølen 06.03. og 21.04., hhv. 2 og 1 ind. Hermanstølen 19.04. og 10.05., 1 ind. ved Ølsjøen 21.04. og 1 ind. Tisleidalen 01.05., Vestre Slidre: 1 ind. ved Reinsennvatnet 19.04. og 21.04. og 1 ind. Nøsen 21.04. og 10.05., Øystre Slidre: 1 ind. ved Synbergtjernet 14.07.

Nøttekråke

Nord-Fron: 1 ind. Hesthaugråket 24.07., Lillehammer: 1 ind. Storsvea 28.02., 1 ind. Kroken ved Mesnaelva 28.02., 2 ind. Vårsetergrenda 05.03. og 09.06., 1 ind. Nord-Hove 26.05., 3 - 6 ind. sett jevnlig i og rundt Søndre Park fra 16.07. og ut perioden. Her ble 1 juv. sett 21.07. Videre hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. ved Kringsjå 23.07., 24.07., 27.07. og 29.07., Gjøvik: 2 ind. Gjøvik sentrum 13.04. og 16.07., 2 ind. Bjugstadmarka 04.06. og 1 ind. Hunndalen 17.07. og 31.07., Vestre Toten: 1 ind. Trosterud 14.02., 28.02., 11.03., 16.07., 19.07., 23.07. og 30.07. og 1 ind. Lønneberget på Raufoss 23.06. og 19.07. - 27.07., Østre Toten: 2 ind. Totenvika 10.02., 2 ind. Billitt 01.03. og 07.03., 1 ind. Synstebysætra 18.03., 1 ind. Krabyskogen 06.07., 1 ind. Høgseth/Ruud 18.07., 1 ind. Lena sentrum 22.07. og hhv. 2 og 1 ind. Skreia sentrum 29.07. og 31.07., Gran: 1 ind. ved Langtjern på Tingelstad 02.05., 1 ind. Vik ved Gamkinn 09.07., 1 ind. Våja 13.07., 1 ind. ved Skirstadtjernet 27.07., 1 ind. ved Majoralm-dammen på Tingelstad 30.07. og 1 ind. ved Moen skole 31.07., Jevnaker: Hhv. 2 og 3 ind. Svenådalen naturreservat 22.03. og 20.07., 1 ind. Bjertnestangen 02.04., 1 ind. Klinkenberg 15.06. og 1 ind. Toso 20.07.

Kornkråke

Dovre: 1 ind. Dovreskogen 21.04., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 26.04., 25.05., 02.06. og 15.06. og 1 ind. Dallerud 15.05., Gjøvik: 1 ind. Svennesvollene 28.03. og 40 ind. ved Hunnselvas utløp 31.03., Østre Toten: 2 ind. ankommet kolonien på Kapp 09.02., hvor det ble registrert opptil 30 ind. igang med reirbygging 28.03. Senere ingen god opptelling av kolonien, men 23 ind. er notert 04.07. I kolonien i Lena sentrum ble det registrert opptil 34 reirbyggende ind. 28.03. Heller ingen god opptelling av denne kolonien senere på året. Ellers 2 ind. Skreia sentrum 18.02., hhv. 1, 1, 2 og 1 ind. Totenvika 22.02., 27.02., 12.03. og 07.05., 1 ind. Kraby 12.03., 5 ind. Breili 20.03., 2 ind. Hammerstad 07.04., 4 ind. Apelsvoll 10.04. og 60 næringssøkende ind. Austad 29.06., Gran: 2 ind. ved Major-Alm 11.03.

Svartkråke

Sel: 3 ind. Selsvollene rett sør for Skottvatnet 16.06. og 18.06., Vestre Toten: 1 ind. Sillongen 16.07.

Stær

Vinterobservasjoner:

Gjøvik: Hhv. 5, 5, 2 og 5 ind. Hunnselvas utløp 09.02., 12.02., 23.02. og 28.02., 1 ind. Biri 13.02. og 1 ind. Torke Terrasse 28.02.

Bokfink

Vinterobservasjoner:

Nord-Fron: 1 ind. Skåbu 15.02. og 22.02., Lillehammer: 1 hann ved Kringsjå 24.02., Gjøvik: 1 ind. Biri 04.02.

Bjørkefink

Vinterobservasjoner:

Nord-Fron: 1 ind. Skåbu 01.02.

Stillits

Ringebu: 1 ind. Gildesvollen 03.04., 05.04. og 17.04., Øyer: Hhv. 4, 3 og 4 ind. Ile i Sørbygda 18.02., 20.02. og 21.02., Lillehammer: Hhv. 12, 3, 6 og 3 ind. Pynten i nordre bydel 02.02., 04.02., 06.02. og 02.03., hhv. 1, 23, 5, 3 og 1 ind. Korgenområdet 02.02., 07.02., 08.02., 03.03. og 11.03., 1 ind. Døsvegen i Vingrom 25.02., 07.03., 25.03., 13.04. og 16.04., 12 ind. Jørstadmoen 15.03., hhv. 2 og 4 ind. Lågendeltaet 25.03. og 07.04. og 1 syngende ind. Bårdseng 19.06., Gjøvik: 7 ind. Engehaugen 01.02., 2 ind. Gjøvik sentrum 05.02. og 10.03., 5 ind. ved Hunn kirke 12.02., 2 ind. Hunnselvas utløp 08.03., 13.04. og 24.04., 1 par Mjøsbruket i Biri 28.03., 2 ind. Biri 05.04., 1 - 5 ind. følgende 7 dager på Sveastranda: 2 ind. 12.04., 5 ind. 13.04., 4 ind. 16.04., 2 ind. 24.04. og 1 ind. 29.04., 01.05. og 28.05., hhv. 2, 3 og 1 ind. Svennesvollene 12.04., 14.05. og 25.05., 4 ind. Rambekkvika 23.04., 3 ind. Høgskolen på Gjøvik 21.05., 2 ind. Ekern på Biristrand 06.06. og 1 ind. Biristrand 19.06., Vestre Toten: 2 - 5 ind. Trosterud følgende 9 dager: 2 ind. 25.02. og 04.03., 5 ind. 08.04., 2 ind. 09.04., 11.04., 14.04. og 17.04., 1 syngende ind. 28.06. og 1 ind. (1 K) 06.07., hhv. 2, 1, 1 og 1 ind. Sisselbergbukta på Einafjorden 24.04., 03.05., 23.05. og 14.06. og 1 ind. Lønneberget på Raufoss 08.05., Østre Toten: Sett jevnlig Sørli på Kraby med 50, 18, 4, 4, 12 og 9 ind. som største noteringer i månedene februar - juli. Videre hhv. 40, 30 og 20 ind. Sanddodden/Fjellhaug 05.02., 06.02. og 22.02., hhv. 3, 2, 30, 4, 1, 6, 2 og 2 ind. Kapp 01.02., 04.02., 09.02., 18.02., 29.04., 24.06., 20.07. og 24.07., 1 - 5 ind. Totenvika følgende 13 dager: 1 ind. 27.02., 08.03. og 02.04., 3 ind. 03.04., 2 ind. 04.04., 5 ind. 06.04., 3 ind. 21.04., 1 ind. 14.05., 5 ind. 18.05., 1 ind. 31.05., 4 ind. 02.06., 2 ind. 12.06. og 1 ind. 29.06., hhv. 1 og 3 ind. Nettumskogen 14.03. og 23.03., 1 ind. Panengen 06.04., 2 ind. Spersrud 12.03., hhv. 15 og 2 ind. Hekshusstranda på Kapp 20.03. og 30.04., 2 ind. Kihlestrand 18.03., 2 ind. ved Balke kirke 28.03., 1 ind. ved Foss 28.03., 2 ind. Båkinnstranda 15.04., 1 ind. Nordre Båshus 15.04., 1 ind. Billitt 30.04., 3 ind. Holtenga i Kolbu 11.05., 2 ind. Buruld 26.05., 2 ind. Tallerudvegen 26.05., 2 ind. Høgseth/Ruud 29.05. og 2 ind. Dyrud 31.05., Gran: 1 ind. Lygna 22.02., 1 ind. Teslohaugen 20.03., 8 ind. Vigga ved Grautbrua 25.03., hhv. 2 og 1 ind. Moen skole 31.03. og 05.04., hhv. 3 og 1 ind. ved Dvergsten 06.04. og 11.05., hhv. 1, 3, 2 og 3 ind. Røykenvika 11.04., 02.05., 25.05. og 08.06. (1 juv. på sistnevnte dato), 2 ind. Stastadputten 23.04., 1 ind. Vasslia 18.05., 1 syngende ind. ved Hovstjern 04.06., 1 ind. Bredtjernet på Tingelstad 04.06., 1 ind. ved Jarenvannet 05.07., 2 ind. Brandbukampen 09.07., 2 ind. Jorstadtjern 17.07. og 1 ind. Hans Dæhlen-brua 17.07., Lunner: 2 ind. Ballangrud 28.05. og 1 ind. ved Hallomtjern 04.07., Jevnaker: 1 ind. utosen av Randsfjorden 31.03., Nordre Land: 3 ind. Vinjarmoen på Dokka 25.05. og 1 hekkende par Dokka sentrum 14.07., Nord-Aurdal: Hhv. 7 og 3 ind. Fagernes 15.03. og 19.07.

Tornirisk

Nord-Fron: 1 ind. Sorperoa 01.05., hvor det ble sett flere ind. 16.05. og 4 ind. 24.05., Øyer: 1 syngende hann Pølen 03.07. og 1 ind. Hundersetra 20.07., Lillehammer: 1 syngende ind. Snultra i Fåberg Østfjell 19.06., Vestre Toten: 2 ind. Trosterud 08.08., Østre Toten: 1 syngende ind. Panengen 11.03. og 06.04., hhv. 3, 1, 2 og 1 ind. Totenvika 01.04., 05.04., 06.04. og 15.04., 1 ind. Kapp 10.04., hhv. 2 og 1 ind. Høgseth/Ruud 10.05. og 20.07., 2 ind. Breili i Nordlia 17.05., 3 ind. Balke kirke 18.05., 1 ind. Dyrud 21.06., 1 hann Hensvold 23.06., 2 ind. Buruld 04.07. og 1 ind. (1 K) Bjørnstad 07.07., Gran: 1 ind. ved Haug 31.03., hhv. 1, 2, 1, 1 og 2 ind. Røykenvika 08.04., 19.04., 24.04., 28.04. og 24.05., 1 par ved Skirstadtjernet 28.04., 1 hann Gamkinn 11.06. og 2 ind. igang med reirbygging Brandbukampen 09.07., Øystre Slidre: 1 par Grønolen 13.07.

Bergirisk

Dovre:

2 ind. Fokstumyra 11.07., Vestre Toten: 5 ind. Bøverbru 06.04., 10 ind. Lervoll 13.04., hhv. 5, 4 og 16 ind. Trosterud 15.04., 16.04. og 17.04., Østre Toten: 81 ind. Vennevoll 27.03., hhv. 1, 3, 15 og 14 ind. Totenvika 31.03., 01.04., 03.04. og 04.04., 18 ind. Billitt 02.04. og 1 ind. Kapp 05.04., Gran: Hhv. 45, 50 og 40 ind. ved Haug 31.03., 02.04. og 03.04. og 14 ind. Aschimlandet 02.04., hhv. 30 og 20 ind. Vasslia 04.04. og 18.04., Søndre/Nordre Land: Hhv. min. 100 og 4 ind. Dokkadeltaet 16.04. og 19.04., Nordre Land: 15 ind. Øvre Vålhovd 12.04. og 56 ind. Granset 18.04., Nord-Aurdal: Hhv. 1 og 6 ind. Langestølen 26.04. og 27.04., 1 ind. Hermanstølen 27.04. og 1 ind. Hovda 28.04.

Brunsisik

Øyer: 1 ind. Steinmyrhaugen 01.05., Lillehammer: 2 ind. Gausavollene 29.04. og 1 ind. Mellsjøen 07.06.

Polarsisik

Sør-Fron: 1 ind. Gålå 04.04.

Båndkorsnebb

Sør-Fron: 1 par Håkåseter naturreservat 15.03. og 1 hann Gålå 02.04., Ringebu: 1 hunn Måsåplassen 20.02. og 21.02., samt 2 ind. (hann og hunn) samme sted 22.02., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) Bustulsbekken ved Pulla seter 08.03., 1 hann Skardsæterlia 13.03., 1 hann ved Kvisthustjern 07.04. og 1 par Langtjønn på Gullhaugen 23.05., Øyer: Følgende observasjoner fra Veslesetra/Lienden: 3 ind. 09.03., 2 ind. 17.03. og 21.03., 1 ind. 22.03., 2 ind. 24.03., 5 ind. 31.03., 3 - 4 ind. 01.04., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 02.04., 1 par 05.04., 1 hann 07.04., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) 09.04., 4 ind. 10.04., 1 ad. som matet unge 28.04. og 1 par 02.06., hhv. 1 par, 1 hann, 1 ind., 1 par og 1 hunn Knidalen ved Hornsjø 21.03., 28.03., 31.03., 05.04. og 31.05., 3 ind. (2 hanner og 1 hunn) Saltbakken ved Oksetjern 03.04., 5 ind. (3 hanner og 2 hunner) ved Malmtjern 05.04., 2 ind. Rokfjellet 06.04., 1 par Reina 06.04., 1 par Brennlia seter 26.05. og min. 2 ind. i edelgranfelt ved Ile i Sørbygda 14.06., Lillehammer: 3 ind. (1 hann og 2 hunner) ved Kruggerudsetra 03.03., Gausdal: 5 ind. (1 hann og 4 hunner) Sandmyra i vestfjellet 19.02. og 1 hunn med hekkeadferd ved Kroktjernet i Hynna naturreservat 13.04., Nordre Land: 2 ind. Slugua 28.02., 15.03. og 31.03., 1 par Åssæterbrua 17.03., 2 ind. Rognstadsætra 18.03. og 1 par Skardberga 02.04., Sør-Aurdal: 1 par med hekkeadferd i Vassfaret 04.03., Nord-Aurdal: Fløten på Stølsvidda: 2 par 25.02., 1 par 04.03., 05.03. og 09.03., reir med 2 små unger, samt flere ind. ellers i området, 23.03. Den 08.04. var ungene i ferd med å fly ut av reiret. Følgende observasjoner Ølsjøbakkadn: 1 par 28.02. og 01.03., 1 ind. igang med reirbygging 04.03., 5 ind. (4 hanner og 1 hunn) 02.04. og 1 hann 04.04. Videre 1 hann på en annen lokalitet i Ølsjøbakkadn 05.03., 3 ind. (1 hann og 2 hunner) Øykjemyri 06.03., 1 hann Svartetjern 06.04., 2 ind. Langestølen 21.04., 1 ind. Furuset på Golsfjellet 28.04. og 2 ind. Golsfjellet 28.05., Vestre Slidre: 2 hunnfugler Vaset 23.02.

Furukorsnebb

Lesja: 4 ind. Grøndalen 18.06., Vestre Toten: 1 hunnfugl Sisselbergbukta, Eina 27.06., Lunner: 1 par Solobservatoriet 13.04., Nord-Aurdal: 2 ind. Øvstevatnet 12.04. og 2 ind. Røyri 04.06., Vestre Slidre: 2 ind. Skorve på Vaset 02.04.

Rosenfink

Nord-Fron: 1 syngende hann Sødorp 27.05., Øyer: 1 syngende ind. ved Botheim, Øyer vestside, 22.06., Lillehammer: 1 syngende hann Sørlien sør for Jørstadmoen 19.05. og 25.05., samt 1 par 30.05., 1 syngende hann Døsvegen i Vingrom 21.05., 1 syngende hann ved Ullhammeren i Vingrom 25.05., 1 syngende hann Gamle Nordseterveien 27.05., hhv. 1, 2, 1 og 1 syngende hanner Lågendeltaet 27.05., 28.05., 09.06. og 19.06., 1 syngende hann Rundtomtangen på Fåberg 28.05., 1 syngende ind. Traasethstranda 08.06., 1 syngende ind. ved Borud i Vingrom 15.06. og 1 syngende ind. ved Bergsvea på Fåberg 20.06., Gausdal: 1 syngende ind. Holshagen i Follebu 06.06. - 08.06. og 1 syngende ind. Nedre Stetrud 07.06., Gjøvik: 1 hann Ekern på Biristrand 19.05. og 06.06., 1 syngende ind. Breiskallen 04.06., 1 syngende ind. Fredeng 06.06. og 1 syngende ind. Biri 10.06., Vestre Toten: 1 syngende ind. Trangvika 25.05., 1 syngende hann Sisselbergbukta 28.05. og 07.07., 1 syngende ind. Lønneberget på Raufoss 19.06. og 1 syngende ind. Trosterud 04.07. og 05.07., Østre Toten: 1 syngende hann Nedre Nettum 23.05. og 26.05., 1 syngende hann Austad 23.05., 26.05. og 29.06., 1 syngende hann Tallodden 23.05., 26.05. og 20.06., 1 syngende hann Melien 24.05., 1 syngende hann Kapp 25.05. og 28.05., 1 syngende hann Dyrud 27.05. og 04.07., 1 syngende hann Totenvika 28.05., 04.06., 11.06. og 25.06., hhv. 2 og 1 syngende hanner Kloppen 28.05. og 31.05., 1 syngende ind. Hammastaddalen 01.06., 1 syngende ind. Hallingstad på Lena 09.06., 1 syngende ind. Laskogen 27.06. og 1 syngende ind. Krabyskogen 06.07., Gran: 1 syngende hann Brandbukampen 31.05., 1 syngende ind. Nyset 05.06. og 21.06., 1 syngende ind. Elvestua 17.06., 2 syngende ind. Hovstjern 19.06. og 2 syngende ind. Gran sentrum 28.06., Lunner: 1 syngende hann Damstua 29.05. og 1 syngende ind. øst for Vassjøtjern 09.06., Nordre Land: 1 ind. Etna ved Øyom 09.06., Etnedal: 1 syngende ind. Bruflat 23.06., Sør-Aurdal: 1 syngende ind. ved Bergan 25.06.

Konglebit

Ringebu: 2 ind. Venåsen 14.03., Øyer: Følgende observasjoner fra Veslsetra/ Lienden: 4 ind. 09.03., 2 ind. 21.03. og 05.04., 4 ind. 07.04. og 1 par 01.05. Videre 3 ind. Sjøsætra 17.03., 2 ind. Steinmyrhaugen 17.03., hhv. 1 par, 6 ind. (3 hanner og 3 hunner) og 1 syngende hann Knidalen ved Hornsjø 24.03., 05.04. og 10.05., 4 ind. (2 hanner og 2 hunner) Saltbakken ved Oksetjern 03.04., 1 par Reinsfjellet 03.04., hhv. 1 par, 4 ind. (1 hann og 3 hunnfargede ind.) og 1 syngende hann Hornsjø seter 05.04., 01.05. og 02.06., 1 hann Hafjell 10.04., 1 hann Pølen 03.07., 1 par Steinsetra 09.07., 1 par Rognhaugen 11.07. og 19.07., 2 ind. Reina 17.07., 1 hann Hita 17.07., 2 ind. Gullbringen 20.07. og 5 ind. Hundersetra 20.07., Lillehammer: 5 ind. Nordseter 06.02., 1 hann ved Mellsjøen 31.05. og 1 hunnfarget ind. Snultra 17.07., Gausdal: 4 ind. Værskei 01.02., Nordre Land: 4 ind. Rognstadsætra 17.03. og 1 hann Slåtten seter 05.04., Nord-Aurdal: 1 ind. Flåstølen i Tisleiedalen 22.02.

Kjernebiter

Sel: Hhv. 1 hann og 1 par Hjellum på Otta 04.06. og 08.06., Nord-Fron: 1 ind. Veslemoen i Skåbu 04.04., hhv. 2, 2, 1, 3 og 2 ind. Kvam 19.04., 20.04., 24.04., 26.04. og 01.05., Sør-Fron: Følgende observasjoner Brennhaugen i Ruste: 2 ind. 13.07., 1 ind. 15.07. og 18.07., 2 ind. 19.07., 1 ind. 21.07. og 2 ind., herav 1 juv., 31.07., Øyer: Hhv. 1 og 2 ind. Ile i Sørbygda 15.05. og 07.06., 1 par med fast tilhold ved Vidarheim i Midtbygda hele våren og forsommeren, hele 8 ind. her 11.06. Videre 1 ind. i veikant/fjellskog ved Botterudmyra 11.07., Lillehammer: 1 ind. Lågendeltaet 15.04., hhv. 1, 3, 6 og 4 ind. Sørlien sør for Jørstadmoen 19.04., 24.05., 25.05. og 30.05., 1 par Anne Mourudsv. 24.04. - 26.04., hhv. 2, 1, 2, 1, 1, 1 og 1 ind. Døsvegen i Vingrom 29.04., 10.05., 12.05., 21.05., 02.06., 03.06. og 14.06., hhv. 1, 3, 1, 2 og 4 ind. Mellembergv. på Vingnes 29.04., 08.05., 24.05., 25.05. og 02.06. og 2 ind. ovenfor Myggbukta på Fåberg 25.05., Gjøvik: Hhv. 2, 1 og 2 ind. Svennesvollene 12.04., 07.05. og 31.05., 1 par igang med reirbygging ved Beritknappen 26.04., hhv. 1, 2 og 1 ind. Ekern på Biristrand 26.04., 10.05. og 06.06. og 3 ind. Breiskallen stasjon 04.06., Vestre Toten: 3 ind. Stenberg Museum 09.05. og 1 ind. Sisselbergbukta på Eina 12.06. og 20.07., Østre Toten: Følgende observasjoner på Kapp, hvor det har vært hekking: 1 ind. 04.04., 2 ind. 03.05., 1 ind. 31.05., 1 par 07.06. og 08.06., 1 ind. 09.06., 11.06., 15.06. og 16.06., 2 ind. 17.06., 24.06., 27.06. - 29.06. og 01.07., 1 par med 3 juv. 04.07., 1 par med 2 juv. 06.07., 1 par med 1 juv. 12.07., 1 juv. 19.07., 2 ad. 20.07., 1 juv. 21.07. og 1 ind. 24.07. Ellers 1 ind. Nettumskogen 07.04. og 2 ind. Billitt 30.04., Gran: 1 ind. ved Moen skole 27.04. og 1 hann Brandbukampen 03.06., Etnedal: 1 hunn Fjelltun 06.06., Nord-Aurdal: Hhv. 4 og 1 ind. Aurdal 11.03. og 08.04., Vang: Hhv. 5, 8, 10, 7 og 10 ind. Hensgardene 13.02., 18.02., 19.02., 10.03. og 26.03.

 


 

Kommende aktiviteter


Vis kalender