Oppland ornitologene

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Hjem Om NOF Oppland Foreningen

Om NOF avd. Oppland

172Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte. Vi arbeider for å øke kunnskapen om fuglelivet og verne om fuglene og deres livsmiljø. NOF Oppland er en fylkesavdeling i denne organisasjonen og arbeider innenfor Oppland fylke spesielt. Fylkesavdelingen ble opprettet i 1974 og har nå 280 medlemmer pr.1.1-09.

Foreningens adresse er:
NOF avd. Oppland, postboks 87, 2601 Lillehammer.

Fuglevennenes forening

I vår forening finner vi personer i alle aldrer, og med ulik bakgrunn. Her er vi alle på samme nivå, med vår felles interesse, nemlig fugler. Som fugleinteressert bli man aldri utlært. Det er hele tiden noe nytt å lære. Samtidig som temaet fugler spenner over et bredt spekter av interessante felt. Noen av oss bruker mye tid på denne hobbyen, mens andre er mer sporadiske i sin utfoldelse. Slik vil det alltid være, men vi trenger dere alle. Vi er et stort fylke og trenger personer i alle deler av vårt vidstrakte fylke for å registrere hva som skjer på fuglefronten. Det kan være slike ting som det å melde ifra ved inngrep i naturen, hvor spesielle fuglebiotoper står i fare for forringelse. Vi er etter hvert blitt en viktig høringsinnstans ved inngrep som kan skade viktige fugle-lokaliteter. Selv om vi har personer med høy kunnskap om fugl og deres livsmiljø i foreningen, så er de aller fleste i foreningen på et helt menneskelig nivå. Vi kikker litt på fuglebrettet, og følger med når vi ser det flakser i luftrommet, kort sagt, du trenger ikke være fugleekspert for å ta steget inn i våre rekker. Så velkommen i vår forening, vi behøver dere alle.Vedtekter for

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oppland

Foreningen for fuglevern

Organisasjonsnummer 898 810 682

Vedtatt på årsmøte 2018-03-03


§1. Navn

Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Oppland.  Undertittel: foreningen for fuglevern.

Foreningen kalles i vedtektene "fylkesavdelingen".


§2. Formål

Fylkesavdelingen ser som sine viktigste oppgaver:

2.1. Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen i Oppland.

2.2. Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø i Oppland.

2.3. Å være bindeledd mellom fugleinteresserte i Oppland.

2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.


§3. Styringsform

3.1. Årsmøtet

3.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.

3.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars, og styret innkaller medlemmene med minst 2 ukers varsel.

3.1.3. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, og har bostedsadresse i Oppland, eller har betalt lokalt tillegg for Oppland, er medlemmer i fylkesavdelingen, og har møte-, tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet.

3.1.4. Faste poster på årsmøtet er:

  • Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under årsmøteprotokoll.

• Godkjenning av årsmøteinnkalling.

• Godkjenning av årsmelding.

• Godkjenning av regnskap.

• Valg av styre, valgkomité og revisor.

• Fastsetting av lokalt tillegg til kontingent.

3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall.

3.1.6. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet.

3.1.7. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig eller dersom minst 1/4 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

3.2. Styret

3.2.1. Styret velges av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens aktiviteter og økonomi i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet.

3.2.2. Styret skal bestå av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

3.2.3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret deltar.

3.2.4. Vedtak i styret fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen (nestlederen hvis lederen ikke er til stede) dobbeltstemme.

3.2.5. Lederen innkaller til styremøter når han finner det nødvendig.

3.2.6. Det skal skrives referat fra styremøtene, som sendes til eventuelle lokallag i fylket.

3.2.7. Styret skal oppnevne nødvendige komiteer, utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ. Styret skal bidra til, og ha ansvaret for, at komiteer og utvalg fungerer på en tilfredsstillende måte.

3.2.8 Styret velger selv sine to delegater til NOF sentralt sitt årsmøte. Fylkesavdelingen kan gi én delegat fullmakt til å avgi begge fylkesavdelingens stemmer.  Samme person kan ikke være delegat for flere deler av organisasjonen på samme årsmøte.


§4. Valg

4.1. Alle valg under denne paragrafen skal avgjøres ved simpelt flertall og foretas av årsmøtet dersom ikke annet er nevnt.

4.2. Dersom det er foreslått flere kandidater enn det er ledige verv, skal det holdes skriftlig valg. Valgene skal foretas ved separate avstemninger.

4.3. Lederen velges særskilt og for 2 år.

4.4. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år. Det bør tilstrebes at ikke mer enn høyst halvparten av styret forlater sine verv hvert år.

4.5. Styret velger selv sin nestleder.

4.6. Ingen kan velges inn i styret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg.

4.7. Det skal velges en valgkomité på 3 medlemmer. Medlemmene velges for 1 år av gangen. Komiteen velger selv sin leder.

4.8. Det velges en revisor for 2 år. Revisor behøver ikke være medlem av fylkesavdelingen.


§5. Medlemskap

5.1. Medlem er enhver som er enig i foreningens formål, som betaler kontingent i NOF og har bostedsadresse i Oppland, eller har betalt lokalt tillegg for Oppland.

5.2. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

5.3. Ekskludering av medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf, ivaretas av hovedforeningen, etter NOFs vedtekter.

5.4. Det er følgende medlemskategorier:

A. Seniormedlem, over 18 år

B. Juniormedlem, 18 år og yngre

C. Familiemedlem

D. Æresmedlem


§6. Kontingent

6.1. Kontingent består av en grunnandel og sentrale tidskriftsandeler som fastsettes av det nasjonale årsmøtet i hovedforeningen.  Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen.

6.2. Lokalt tillegg til grunnandelen vedtas av fylkesavdelingen, og tilfaller i sin helhet fylkesavdelingen.

6.3. Juniormedlemmer betaler 50 % av seniorkontingent.

6.4. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnandel for senior. Alle i husstanden kan føres opp som medlemmer. Av tillegget tilfaller 50 % hovedforeningen og 50 % fylkesavdelingen.

6.5. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

6.6. Kontingenten kreves inn av og betales til hovedforeningen, som overfører den lokale kontingentandelen til fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen overfører deretter lokallagenes andel til lokallagene etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av årsmøtet i fylkesavdelingen.


§7. Organisasjonsform

7.1. Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Oppland, er en fylkesavdeling tilsluttet den landsomfattende hovedforeningen Norsk Ornitologisk Forening. Vedtektene for fylkesavdelingen må ikke stå i strid med hovedforeningens. Fylkesavdelingens vedtekter skal godkjennes av sentralstyret i hovedforeningen.

7.2. Lokallag.

Det kan fritt opprettes lokallag i fylket.  Lokallaget skal ha navn: NOF .......... lokallag, med undertittel: Foreningen for fuglevern. På den stiplede plassen skal det settes inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget skal omfatte.

  • Lokallagene skal være tilsluttet fylkesavdelingen.

• Vedtektene for lokallagene må ikke stå i strid med hovedforeningens eller fylkesavdelingens vedtekter, og skal godkjennes av styret i fylkesavdelingen.

 

§8. Tidsskrift

8.1. Fylkesavdelingen utgir tidsskriftet "Hujon".

8.2. Tidsskriftet sendes til alle som har betalt det lokale tillegget i kontingent til fylkesavdelingen, unntatt familiemedlemmer.

8.3. Sentrale medlemstidsskrifter er en valgfri del av kontingenten.


§9. Vedtektsendringer

9.1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

9.2. Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.


§10. Oppløsning

10.1. Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 ordinære årsmøter på rad.

10.2. Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

10.3. Ved eventuell oppløsning tilfaller fylkesavdelingens eventuelle eiendeler hovedforeningen til bruk i distriktet. 

Vedtekter for NOF Hadeland avdeling Oppland:

https://drive.google.com/file/d/0B_vYpq2j-jZBNGtUdHEtbzVLTnJPZTVoWThaSmV1STZuQVdj/view?usp=sharing

 

Fuglevakta

Fuglevakta i Opplander en  vakttelefon som tar imot tips om faunakriminalitet (som for eksempel reirplyndring eller jakt på truede eller sårbare arter), eller mistanke om slik kriminalitet.
Lokalt kan Fuglevakta også bistå ved funn av skadde og syke fugler.

Vakttelefonen er et bindeledd mellom publikum, NOF-medlemmer og politiet.

Kontkatperson i Oppland er : Stein Roger Nybakke mtlf.:+47 901 92 548


 

 

 

 

 

 

Kommende aktiviteter


Vis kalender

forcefetish.net jav-legend.com